Ziua prezentă este şansa de a face ca ziua de mâine să fie aşa cum doreşti. Este ultima ta şansă de a influenţa şi a schimba în bine rezultatele pe care cu siguranţă le vei primi mâine.


ziua-prezentă-este-şansa-de-a-face-ca-ziua-de-mâine-să-fie-aşa-cum-doreşti-este-ultima-şansă-de-a-influenţa-şi-a-schimba-în-bine
herbert harrisziuaprezentăesteşansadefacecaziuamâinefieaşacumdoreştiesteultimaşansăinfluenţaşischimbaînbinerezultatelepecarecusiguranţăveiprimimâineziua prezentăprezentă esteeste şansaşansa deface caca ziuaziua dede mâinemâine săsă fiefie aşaaşa cumcum doreştieste ultimaultima tata şansăşansă deinfluenţa şischimba înîn binebine rezultatelerezultatele pepe carecare cucu siguranţăsiguranţă lele veivei primiprimi mâineziua prezentă esteprezentă este şansaeste şansa dede a facea face caface ca ziuaca ziua deziua de mâinede mâine sămâine să fiesă fie aşafie aşa cumaşa cum doreştieste ultima taultima ta şansăta şansă dede a influenţaa influenţa şişi a schimbaa schimba înschimba în bineîn bine rezultatelebine rezultatele perezultatele pe carepe care cucare cu siguranţăcu siguranţă lesiguranţă le veile vei primivei primi mâine

Ziua de ieri nu este decât un vis şi cea de mâine o iluzie. Dar ziua de astăzi trăită bine face din ziua de ieri un vis de fericire şi din fiecare zi de mâine o viziune de speranţă, deci aşteptaţi cu nerăbdare acea zi.Ziua de mâine nu-i este asigurată nimănui, tânăr sau bătrân. Azi poate să fie ultima zi când îi vezi pe cei pe care-i iubeşti. De aceea, nu mai aştepta, fă-o azi, întrucât, dacă ziua de mâine nu va ajunge niciodată, în mod sigur vei regreta ziua când nu ţi-ai făcut timp pentru un surâs, o îmbrăţişare, un sărut, şi că ai fost prea ocupat ca să le conferi o ultimă dorinţă. Să-i menţii pe cei pe care-i iubeşti aproape de tine, spune-le la ureche cât de multă nevoie ai de ei, iubeşte-i şi tratează-i bine, ia-ţi timp să le spui Concentrează-te asupra lucrurilor pe care le poţi înfăptui acum şi fă astfel ca ziua de mâine să fie aşa cum doreşti.Rebelul este cel care trăieşte conform propriei sale lumini, acţionează potrivit propriei sale inteligente. El îşi crează calea păşind pe ea, el nu urmează mulţimea pe superautostrăzi. Viaţa sa este periculoasă - dar o viaţă care nu este periculoasă nu este viaţă deloc. Rebelul acceptă provocarea necunoscutului. El nu întâlneşte necunoscutul care vine în viitor pregătit de trecut. Acesta crează întreaga angoasă a umanităţii; trecutul te pregăteşte, iar viitorul nu are cum niciodată să fie în trecut. Ziua ta de ieri nu are cum să fie vreodată ziua ta de mâine. Până acum însă în aşa fel a trăit omul: ziua ta de ieri te pregăteşte pentru ziua ta de mâine. Însăşi pregătirea devine astfel o piedică. Nu poţi respira liber, nu poţi iubi liber, nu poţi dansa liber - trecutul te-a schilodit în toate felurile posibile. Povara trecutului este atât de grea încât oricine este zdrobit sub ea.Dacă vei fi stăpân pe ziua de azi, vei depinde mai puţin de ziua de mâine.Scumpă şi frumoasă este ziua de astăzi, fiindcă ziua de ieri s-a dus şi nu se mai întoarce, dar ziua de mâine nu se ştie, fiindcă este viaţă sau moarte.