Voinicii porniră spre curtea împărătească. În ziua următoare se făcură nunţile şi apoi trei zile şi trei nopţi întreaga împărăţie răsuna de veselia oaspeţilor... Peste alte trei zile şi trei nopţi merse vestea în ţară că Ana şi-a făcut pâinea: a cules bobi, a măcinat, cernut, frământat şi a copt pâinea precum a fost zis la culesul de căpşune. Încă de trei ori câte trei zile şi de trei ori câte trei nopţi trecură şi o nouă veste merse în ţară, că Stana şi-a făcut cămaşa: a cules fire de in, le-a copt şi meliţat, a periat fuiorul, a tors firele, a ţesut pânza şi a cusut cămaşa pe trupul soţului ei, precum a fost zis la culesul de căpşune. Numai a Lăptiţei vorbă nu s-a împilinit încă. Dar toate se fac numai cu vremea.


voinicii-porniră-spre-curtea-împărătească-În-ziua-următoare-se-făcură-nunţile-şi-apoi-trei-zile-şi-trei-nopţi-întreaga-împărăţie
ioan slavicivoiniciipornirăsprecurteaîmpărăteascăÎnziuaurmătoaresefăcurănunţileşiapoitreizilenopţiîntreagaîmpărăţierăsunadeveseliaoaspeţilorpestealtemersevesteaînţarăanaşiafăcutpâineaculesbobimăcinatcernutfrământatcoptpâineaprecumfostzisculesulcăpşuneÎncăoricâtetrecurănouăvesteţarăstanacămaşafireinleameliţatperiatfuiorultorsfireleţesutpânzacusutcămaşapetrupulsoţuluieinumailăptiţeivorbănuîmpilinitîncădartoatefacnumaicuvremeavoinicii pornirăporniră sprespre curteacurtea împărăteascăÎn ziuaziua următoareurmătoare sese făcurăfăcură nunţilenunţile şişi apoiapoi treitrei zilezile şişi treitrei nopţinopţi întreagaîntreaga împărăţieîmpărăţie răsunarăsuna dede veseliaveselia oaspeţilorpeste altealte treitrei zilezile şişi treitrei nopţinopţi mersemerse vesteavestea înîn ţarăţară căcă anafăcut pâineacules bobifrământat şicopt pâineapâinea precumfost ziszis lala culesulculesul dede căpşuneÎncă dede treiori câtecâte treitrei zilezile şişi dede treiori câtecâte treitrei nopţinopţi trecurătrecură şio nouănouă vesteveste mersemerse înîn ţarăcă stanafăcut cămaşacules firefire dede incopt şişi meliţatperiat fuiorultors fireleţesut pânzapânza şicusut cămaşacămaşa pepe trupultrupul soţuluisoţului eifost ziszis lala culesulculesul dede căpşunelăptiţei vorbăvorbă nuîmpilinit încădar toatetoate sese facfac numainumai cucu vremeavoinicii porniră spreporniră spre curteaspre curtea împărăteascăÎn ziua următoareziua următoare seurmătoare se făcurăse făcură nunţilefăcură nunţile şinunţile şi apoişi apoi treiapoi trei ziletrei zile şizile şi treişi trei nopţitrei nopţi întreaganopţi întreaga împărăţieîntreaga împărăţie răsunaîmpărăţie răsuna derăsuna de veseliade veselia oaspeţilorveselia oaspeţilor pesteoaspeţilor peste altepeste alte treialte trei ziletrei zile şizile şi treişi trei nopţitrei nopţi mersenopţi merse vesteamerse vestea învestea în ţarăîn ţară căţară că anaa cules bobişi a copta copt pâineacopt pâinea precumprecum a fosta fost zisfost zis lazis la culesulla culesul deculesul de căpşuneÎncă de treide trei oritrei ori câteori câte treicâte trei ziletrei zile şizile şi deşi de treide trei oritrei ori câteori câte treicâte trei nopţitrei nopţi trecurănopţi trecură şitrecură şi oşi o nouăo nouă vestenouă veste merseveste merse înmerse în ţarăa cules firecules fire defire de incopt şi meliţata periat fuiorula tors firelea ţesut pânzaţesut pânza şişi a cusuta cusut cămaşacusut cămaşa pecămaşa pe trupulpe trupul soţuluitrupul soţului eiprecum a fosta fost zisfost zis lazis la culesulla culesul deculesul de căpşunenumai a lăptiţeia lăptiţei vorbălăptiţei vorbă nudar toate setoate se facse fac numaifac numai cunumai cu vremea

Pescarul făcu precum i s-a zis: adună rouă de pe frunze, lăsă peştişorii să înoate în rouă, îi puse la soare şi nu veni până ce razele soarelui nu sorbiră roua de pe ei. Ce-a aflat? Ce-a văzut? Doi copilaşi, feţi-frumoşi cu părul de aur şi cu stea în frunte, unul ca cellalt, încât cine îi vedea trebuia să ştie că sunt gemeni. Copiii crescură repede... În fiecare zi un an, în fiecare noapte alt an, iar în crepetul zorilor, când stelele se stingeau pe cer, trei ani într-o clipită. Şi apoi creşteau precum alţii nu cresc: de trei ori în vârstă, de trei ori în putere şi tot de trei ori în înţelepciunea minţii. Când se împliniră trei zile şi trei nopţi, copiii erau de doisprezece ani în vârstă, de douăzeci şi patru în putere şi treizeci şi şase în înţelepciunea minţii.Toate fiind gata, se cununară şi făcură o nuntă, de se duse vestea în şapte sate. Trei zile şi trei nopţi ţinură veseliile. A patra zi trebuia să meargă cu nunta la moşiile lui Mătăhuz împărat. Acesta se pierduse cu totul. Nu ştia ce să facă; nu ştia nici ce mai vorbeşte de ruşine.În depărtata antichitate, spun unii erudiţi, nu se ştia să fie decât trei muze: Mneme (Memoria), Melete (Gândirea) şi Aoide (Cântarea). Cum s-au ridicat ele la pătrat de au ajuns nouă? Se zice că odinioară într-un oraş din Pelopones trebuiau, pentru un templu al lui Phoibos, statuele celor trei muze. Ctitorii templului au comandat la trei sculptori cu renume să lucreze cele trei statue până la un termen anume, rezervându-şi dreptul să aleagă pe cele mai reuşite. Ce s-a întâmplat însă? Cei trei artişti celebri au venit la termen cu câte trei muze, dar fiecare dintre ei le reprezentase în deosebite feluri, cu deosebite atribute. Fiindcă toate erau minunat executate, au fost primite toate şi aşezate în templu... De trei ori trei, nouă.Ea trebuie să aibă:Trei lucruri albe: pielea, dinţii şi mâinile.Trei negre: ochii, genele şi sprâncenele.Trei roşii: buzele, obrajii şi unghiile.Trei lungi: corpul, părul şi mâinile.Trei scurte: dinţii, urechile şi picioarele.Trei largi: pieptul, fruntea şi locul dintre sprâncene.Trei strâmte: gura, talia şi ce-i mai jos.Trei groase: braţele, coapsele şi pulpele.Trei subţiri: degetele, părul şi buzele.Trei mici: sânul, nasul şi capul.Eu sunt, surioară! grăi feciorul de împărat. De trei ori câte trei zile stau cu dor la tine la fereastră; vreau să-ţi văd faţa, să-ţi privesc ochii şi să aud cum curg vorbele de pe buzele tale.Mănânc de trei ori pe zi. Odată la trei zile.