Va veni timpul când o educaţie corespunzătoare a copiilor, printr-un sistem glorificat de învăţământ spontan la alegere, similar cu sistemul Montessori, va fi posibilă. Copiii, la fel şi adulţii, în casele lor individuale, glorificate şi libere de corvoadă din Labrador, tropice, orient, sau de unde vrei tu, la care ei pot merge cu plăcere şi cu rapiditate prin intermediul transportului care se îmbunătăţeşte neîncetat, vor putea să îşi seteze televizoarele şi radiourile pe cursurile cu poze mişcătoare, să spunem ale preşedintelui Lowell de la Universitatea Harvard, ale profesorului de matematică de la Universitatea Oxford, ale doctorului de antichităţi indiene din Delhi etc... Educaţia la alegere, cu psihologia ei de motivare minunată de a dori să afli adevărul, va face viaţa tot mai curată şi mai fericită, mai ritmată şi mai artistică.


va-veni-timpul-când-o-educaţie-corespunzătoare-a-copiilor-printr-un-sistem-glorificat-de-învăţământ-spontan-alegere-similar-cu-sistemul
buckminster fullervavenitimpulcândeducaţiecorespunzătoarecopiilorprintrunsistemglorificatdeînvăţământspontanalegeresimilarcusistemulmontessorivafiposibilăcopiiifelşiadulţiiîncaselelorindividualeglorificateliberecorvoadădinlabradortropiceorientsauundevreicareeipotmergeplăcererapiditateprinintermediultransportuluiseîmbunătăţeşteneîncetatvorputeaîşisetezetelevizoareleradiourilepecursurilepozemişcătoarespunemalepreşedinteluilowelluniversitateaharvardprofesoruluimatematicăoxforddoctoruluiantichităţiindienedelhietceducaţiapsihologiamotivareminunatădoriafliadevărulfaceviaţatotmaicuratăfericităritmatăartisticăva veniveni timpultimpul cândcând oo educaţieeducaţie corespunzătoaresistem glorificatglorificat dede învăţământînvăţământ spontanspontan lala alegeresimilar cucu sistemulsistemul montessoriva fifi posibilăla felfel şişi adulţiiîn caselecasele lorglorificate şişi liberelibere dede corvoadăcorvoadă dindin labradorsau dede undeunde vreivrei tula carecare eiei potpot mergemerge cucu plăcereplăcere şişi cucu rapiditaterapiditate prinprin intermediulintermediul transportuluitransportului carecare sese îmbunătăţeşteîmbunătăţeşte neîncetatputea săîşi setezeseteze televizoareletelevizoarele şişi radiourileradiourile pepe cursurilecursurile cucu pozepoze mişcătoaresă spunemspunem aleale preşedinteluipreşedintelui lowelllowell dede lala universitateauniversitatea harvardale profesoruluiprofesorului dede matematicămatematică dede lala universitateauniversitatea oxfordale doctoruluidoctorului dede antichităţiantichităţi indieneindiene dindin delhidelhi etcetc educaţiaeducaţia lala alegerecu psihologiapsihologia eiei dede motivaremotivare minunatăminunată dedori săsă afliafli adevărulva faceface viaţaviaţa tottot maimai curatăcurată şişi maimai fericitămai ritmatăritmată şişi maimai artisticăva veni timpulveni timpul cândtimpul când ocând o educaţieo educaţie corespunzătoarecorespunzătoare a copiilorsistem glorificat deglorificat de învăţământde învăţământ spontanînvăţământ spontan laspontan la alegeresimilar cu sistemulcu sistemul montessoriva fi posibilăla fel şifel şi adulţiiîn casele lorcasele lor individualeglorificate şi libereşi libere delibere de corvoadăde corvoadă dincorvoadă din labradorsau de undede unde vreiunde vrei tula care eicare ei potei pot mergepot merge cumerge cu plăcerecu plăcere şiplăcere şi cuşi cu rapiditatecu rapiditate prinrapiditate prin intermediulprin intermediul transportuluiintermediul transportului caretransportului care secare se îmbunătăţeştese îmbunătăţeşte neîncetatvor putea săputea să îşisă îşi setezeîşi seteze televizoareleseteze televizoarele şitelevizoarele şi radiourileşi radiourile peradiourile pe cursurilepe cursurile cucursurile cu pozecu poze mişcătoaresă spunem alespunem ale preşedinteluiale preşedintelui lowellpreşedintelui lowell delowell de lade la universitateala universitatea harvardale profesorului deprofesorului de matematicăde matematică dematematică de lade la universitateala universitatea oxfordale doctorului dedoctorului de antichităţide antichităţi indieneantichităţi indiene dinindiene din delhidin delhi etcdelhi etc educaţiaetc educaţia laeducaţia la alegerecu psihologia eipsihologia ei deei de motivarede motivare minunatămotivare minunată dede a doria dori sădori să aflisă afli adevărulva face viaţaface viaţa totviaţa tot maitot mai curatămai curată şicurată şi maişi mai fericitămai ritmată şiritmată şi maişi mai artistică

Incidentul cu zorabii îl înspăimântă pe Jacan. Se închise în palatul regal şi, cum vremea în care energia-i sexuală era neistovită trecuse, juca tot timpul şah cu Baban, care pierdea din prudentă. Nu îndrăznea să mai iasă în oraş, unde răzmeriţa continua şi unde cadavrele anonime, victime ale zorabilor, ale militarilor sau ale foamei, se îngrămădeau de-acum în plină stradă, unde maşinile nu mai circulau de ani de zile din lipsă de benzină, iar pietonii nu mai cutezau să se aventureze dintr-o elementară precauţie. Jorjanul devenise o necropolă fetidă. Numai zorabii mai manifestau interes faţă de ea. Coborau de la munte, din ce în ce mai numeroşi şi mai ameninţători, îndreptându-se inexorabil către capitala aproape pustie. Înaintau mai ales noaptea, pricinuind pierderi grave resturilor de armată care nu trecuseră de partea rezistenţei. Pentru că era şi o adiere de spirantă şi se spunea că va veni cineva, trimis de americani, ca să ajute poporul.Deveni din ce în ce mai limpede că discursul lui Tozgrec la schimbarea mileniului nu conţinuse ameninţări zadarnice. Jocul Adevărului intrase de acum în lume, fără ca prin aceasta omenirea să devină mai bună. Obligaţia colectivă şi individuală de a spune adevărul sub presiunea posibilelor dezvăluiri ale unui Tozgrec omniprezent şi omniscient duse treptat la dispariţia comerţului cu stupefiante şi mai avu şi alte implicaţii, ca de pildă aceea că bancherii nu mai puteau prospera prin afaceri ilegale, maculiştii nu mai puteau cotropi ţările recalcitrante sub pretextul de a le elibera de sub jugul imperialist, agenţiile de spionaj se vedeau constrânse să-şi dea afară personalul pentru că nu mai erau în măsură să organizeze operaţiuni secrete, directorii întreprinderilor maculiste erau siliţi să admită că sistemul lor economic era o catastrofă. De atâtea ori a apărut Tozgrec ca să rectifice cele mai abile minciuni ale politicienilor, ale şefilor de stat şi chiar ale oamenilor umili, încât acum toată lumea îşi dădea din răsputeri silinţa de a face adevărul suportabil. Dar aproape întotdeauna adevărul.Weber se temea că birocraţiile vor deveni din ce în ce mai raţionale, iar principiile raţionalităţii vor domina un număr tot mai mare de sectoare ale societăţii. El a anticipat o societate în care oamenii sunt închişi într-o serie de structuri raţionale şi nu pot circula decât de la un sistem raţional la altul: de la instituţii de învăţământ raţionalizate la locuri de muncă raţionalizate, de la locuri de recreere raţionalizate la căminte raţionalizate. Societatea ar deveni o reţea impenetrabilă de structuri raţionalizate şi nu ar mai exista nicio scăpare.Puţine persoane cunosc forţa acestor neobişnuite porniri ale inimii. Îndeobşte, oamenii sunt supuşi numai la patru sau la cinci tensiuni, în cercul cărora îşi trăiesc viaţa şi la care se reduc toate frământările lor. Luaţi-le iubirea şi ura, plăcerea şi durerea, speranţa şi teama şi ei nu vor mai simţi nimic. Dar firile mai sensibile pot fi mişcate în mii de feluri. S-ar părea că aceşti oameni au mai mult de cinci simţuri, că pot primi idei şi senzaţii care depăşesc marginile obişnuite ale naturii; şi fiindcă au conştiinţa grandorii care-i înalţă deasupra a tot ce-i vulgar, de nimic altceva nu sunt mai mândri. Iată pricina pentru care ei îndură atât de greu dispreţul şi batjocura, iată de ce ruşinea este pentru ei un simţământ din cele mai violente.Atunci când facem o alegere – indiferent care – noi ne putem pune două întrebări: mai întâi: Ştie puţin despre viaţă cine refuză să înţeleagă plasele care învăluie relaţiile umane, în general, şi pe cele de rudenie, în particular, mai ales de sânge, sunt mai complexe decât par la prima vedere, spunem părinţi, spunem copii, credem că ştim perfect despre ce vorbim şi nu ne interogăm asupra cauzelor profunde ale afecţiunii dintre ei, sau ale indiferenţei, sau ale urii.