Unii dintre cei mai mari oameni din Statele Unite, din domeniul comerţului şi productiei, se tem de ceva. Ei ştiu că undeva există o putere atât de organizată, atât de subtilă, atât de atentă, atât de completă, de perseverentă încât nu au curajul să o vorbeasca de rău sau să o condamne, decât în şoaptă.


unii-dintre-cei-mai-mari-oameni-din-statele-unite-din-domeniul-comerţului-şi-productiei-se-tem-de-ceva-ei-ştiu-că-undeva-există-o-putere-atât
woodrow wilsonuniidintreceimaimarioamenidinstateleunitedomeniulcomerţuluişiproductieisetemdecevaeiştiuundevaexistăputereatâtorganizatăsubtilăatentăcompletăperseverentăîncâtnucurajulvorbeascarăusaucondamnedecâtînşoaptăunii dintredintre ceicei maimai marimari oamenioameni dindin statelestatele unitedin domeniuldomeniul comerţuluicomerţului şişi productieise temtem dede cevaei ştiuştiu căcă undevaundeva existăexistă oo putereputere atâtatât deatât dede subtilăatât dede atentăatât dede completăde perseverentăperseverentă încâtîncât nunu auau curajulcurajul săo vorbeascavorbeasca dede răurău sausau săo condamnedecât înîn şoaptăunii dintre ceidintre cei maicei mai marimai mari oamenimari oameni dinoameni din stateledin statele unitedin domeniul comerţuluidomeniul comerţului şicomerţului şi productieise tem detem de cevaei ştiu căştiu că undevacă undeva existăundeva există oexistă o putereo putere atâtputere atât deatât de organizatăatât de subtilăatât de atentăatât de completăde perseverentă încâtperseverentă încât nuîncât nu aunu au curajulau curajul săcurajul să osă o vorbeascao vorbeasca devorbeasca de răude rău saurău sau săsau să osă o condamnedecât în şoaptă

Influenţa celor din jurul nostru este atât de puternică, atât de subtilă, atât de gradată încât adesea nici măcar nu realizăm cât de mult ne poate afecta.Atât de permeabili,încât zarea trecea prin gâtlejul nostru.Atât de încremeniţi de frică,încât ne purtam sufletu-n cârje.Atât de micşoraţi,încât ne târam sub un ceasornicunde nimic nu arăta ora.Atât de tăcuţiîncât pierdeam obişnuinţacelor mai simple cuvinte:Există atât de mult bine în cel mai rău dintre noi, există atât de mult rău în cel mai bun dintre noi, încât niciunul dintre noi nu are dreptul să vorbească despre ceilalţi.Când ceva trebuie să se întâmple, pur şi simplu se întâmplă, ca şi cum totul ar fi fost decis înainte măcar ca pamântul să se nască din haos, cum spune Scriptura. Vine dintr-un loc aflat atât de adânc şi atât de departe, încât niciunui om nu-i mai stă în putere să facă ceva, ci doar să se supună.Există oameni atât de mari, încât nu pot fi doborâţi decât de propriile fapte.Oamenii ajung să răcească adeseori atunci când o soacră vine să-i viziteze. Pacienţii au menţionat atât de frecvent soacrele, încât ele pot fi considerate o cauză majoră a îmbolnăvirilor din Statele Unite.