Unele femei sunt mai frumoase când suferă, altele când sunt stăpânite de-o pasiune, şi iarăşi altele, când sunt luminate de-o bucurie... Îmi pare că o femeie e făcută anume pentru simţământul în care e mai frumoasă. Dacă e mai frumoasă în momente de suferinţă, natura a creat-o într-adins pentru suferinţă. Văd în frumuseţea femeii soarta ei.


unele-femei-sunt-mai-frumoase-când-suferă-altele-când-sunt-stăpânite-de-o-pasiune-şi-iarăşi-altele-când-sunt-luminate-de-o-bucurie-Îmi
lucian blagaunelefemeisuntmaifrumoasecândsuferăaltelestăpânitedeopasiuneşiiarăşialteleluminatebucurieÎmiparefemeiefăcutăanumepentrusimţământulîncarefrumoasădacăfrumoasămomentedesuferinţănaturacreatoîntradinssuferinţăvădfrumuseţeafemeiisoartaeiunele femeifemei suntsunt maimai frumoasefrumoase cândcând suferăaltele cândcând suntsunt stăpâniteşi iarăşiiarăşi altelecând suntsunt luminatebucurie ÎmiÎmi parepare căo femeiefemeie ee făcutăfăcută anumeanume pentrupentru simţământulsimţământul înîn carecare ee maimai frumoasădacă ee maimai frumoasăfrumoasă înîn momentemomente dede suferinţăpentru suferinţăvăd înîn frumuseţeafrumuseţea femeiifemeii soartasoarta eiunele femei suntfemei sunt maisunt mai frumoasemai frumoase cândfrumoase când suferăaltele când suntcând sunt stăpâniteşi iarăşi altelecând sunt luminatebucurie Îmi pareÎmi pare căpare că ocă o femeieo femeie efemeie e făcutăe făcută anumefăcută anume pentruanume pentru simţământulpentru simţământul însimţământul în careîn care ecare e maie mai frumoasădacă e maie mai frumoasămai frumoasă înfrumoasă în momenteîn momente demomente de suferinţăvăd în frumuseţeaîn frumuseţea femeiifrumuseţea femeii soartafemeii soarta ei

Nu mă interesează un bărbat decât în măsura în care cred că-l stăpânesc ca femeie, în care cred că sunt pentru el, într-un moment din viaţă, o fiinţă unică, de neînlocuit. Ştiu că sunt femei mai frumoase decât mine, dar asta nu are nicio însemnătate, fiindcă oricât de frumoasă ar fi o femeie, se poate totdeauna ivi alta, care să fie şi mai frumoasă; dar cred că poate exista o adâncime sufletească, o sensibilitate, o inteligenţă care pot însufleţi în aşa fel un anumit fizic, care pot crea o feminitate infungibilă, amalgam unic de însuşiri de neînlocuit, cel puţin într-o clipă dată, pentru un om într-un anume climat sufletesc.România e blestemată de Dumnezeu să fie veşnic nefericită pentru că are speranţe mai mari decât ar trebui. E ca o femeie frumoasă care vrea să fie cea mai frumoasă din lume şi nu poate, pentru că în jurul ei sunt multe femei şi mai frumoase şi nu poate să accepte.Când un om fără putere infinită vrea să reformeze împărăţia şi să o desăvârşească, este evident că nu va reuşi niciodată. Împărăţia este asemenea unui potir divin, pe care omul singur nu are puterea să îl modeleze. De încearcă să-l şlefuiască, îl strică; de vrea să-l însuşească - îl pierde. Printre fiinţe, într-adevăr unele merg în frunte şi altele le urmează, unele sunt puternice, altele slabe, unele înaintează, altele se opresc. Iată pentru ce, când conduce împărăţia, înţeleptul lasă la o parte luxul, orgoliul şi vanitatea celui îmbătat de puterea efemeră.Frumuseţea nu aduce neapărat fericirea în dragoste. Aş zice chiar că aduce mai degrabă multă suferinţă, gelozii de tot felul. Frumuseţea contează cel mai puţin într-o iubire. O femeie, fie că e frumoasă, fie că e mai puţin frumoasă, ar trebui să ştie să iubească. Să dea iubire. Să aibă această disponibilitate de a iubi!În ţara noastră, cele mai frumoase nopţi sunt cele de toamnă; aerul e curat şi liniştit, iar stelele se văd lămurit, chiar şi cele mai mici. Bine-nţeles că avem şi unele toamne urâte, dar de cele mai multe ori sunt frumoase şi dacă Luna (care poate fi iubită de poeţi, dar nu şi de astronomi) nu întunecă stelele cu lumina ei, nopţile sunt admirabile pentru observaţiuni. În septembrie, seara, stelele verii sunt înspre apus, cele mai multe; altele sunt încă de-asupra capului, sau spre sud, ca: Lebăda, Lira, Vulturul şi celelale; spre răsărit însă şi spre sud-est vedem noi constelaţii.Sunt mulţi bărbaţi care-şi simt inima adânc mişcată numai când văd o femeie apăsată de suferinţă: durerea li se pare o făgăduială de statornicie şi de iubire.