Unele femei îşi percep feminitatea ca pe un blestem absolut. Ele îşi doresc sau îşi întâmpină o fiică cu plăcerea de a se regăsi într-o altă victimă.


unele-femei-îşi-percep-feminitatea-ca-pe-un-blestem-absolut-ele-îşi-doresc-sau-îşi-întâmpină-o-fiică-cu-plăcerea-de-a-se-regă-într-o
simone de beauvoirunelefemeiîşipercepfeminitateacapeunblestemabsoluteledorescsauîntâmpinăfiicăcuplăcereadeseregăsiîntroaltăvictimăunele femeifemei îşiîşi perceppercep feminitateafeminitatea caca pepe unun blestemblestem absolutele îşiîşi dorescdoresc sausau îşiîşi întâmpinăîntâmpină oo fiicăfiică cucu plăcereaplăcerea dese regăsialtă victimăunele femei îşifemei îşi percepîşi percep feminitateapercep feminitatea cafeminitatea ca peca pe unpe un blestemun blestem absolutele îşi dorescîşi doresc saudoresc sau îşisau îşi întâmpinăîşi întâmpină oîntâmpină o fiicăo fiică cufiică cu plăcereacu plăcerea dede a sea se regăsiunele femei îşi percepfemei îşi percep feminitateaîşi percep feminitatea capercep feminitatea ca pefeminitatea ca pe unca pe un blestempe un blestem absolutele îşi doresc sauîşi doresc sau îşidoresc sau îşi întâmpinăsau îşi întâmpină oîşi întâmpină o fiicăîntâmpină o fiică cuo fiică cu plăcereafiică cu plăcerea deplăcerea de a sede a se regăsiunele femei îşi percep feminitateafemei îşi percep feminitatea caîşi percep feminitatea ca pepercep feminitatea ca pe unfeminitatea ca pe un blestemca pe un blestem absolutele îşi doresc sau îşiîşi doresc sau îşi întâmpinădoresc sau îşi întâmpină osau îşi întâmpină o fiicăîşi întâmpină o fiică cuîntâmpină o fiică cu plăcereao fiică cu plăcerea decu plăcerea de a seplăcerea de a se regăsi

Îmi doresc cu adevărat ca femeile să îşi tragă umerii în spate, să îşi asume o poziţie verticală, să-şi folosească viguroasele voci de fete şi să nu simtă că îşi compromit feminitatea dacă sunt puternice şi isteţe.Femeia care se gândeşte că îşi poate alege feminitatea se joacă cu ea însăşi la fel cum beţivul se joacă cu vinul. Ei bine, ea o caută, îşi doreşte să nu mai existe, vrea să îşi petreacă viaţa într-o fraudă, să îşi fabrice o identitate nouă şi falsă, falsificându-şi astfel egalitatea cu bărbatul.Săracul îşi doreşte să fie bogat, bogatul să fie fericit, cei singuri îşi doresc să se căsătorească, căsătoriţii îşi doresc să moară.Mai devreme sau mai târziu, oamenii se satură să îşi trăiască viaţa într-un acvariu şi îşi doresc un mediu mai confortabil.Foarte multe femei greşesc că sunt prea independente, iar bărbaţii îşi doresc ca ele să le înlocuiască mamele.Tot aşa precum unele râuri îşi au izvorul într-un munte îndepărtat, la fel şi spiritul fiinţei umane îşi are izvorul său tainic.