Unde să cauţi frumuseţea, şi cum altfel să o găseşti decât numai dacă ea însăşi este calea ta şi călăuza ta? Şi cum altfel să vorbeşti despre frumuseţe decât numai atunci când ea este ţesătoarea vorbelor tale?


unde-să-cauţi-frumuseţea-şi-cum-altfel-să-o-găseşti-decât-numai-dacă-ea-însăşi-este-calea-şi-călăuza-Şi-cum-altfel-să-vorbeşti
khalil gibranundecauţifrumuseţeaşicumaltfelgăseştidecâtnumaidacăeaînsăşiestecaleacălăuzaŞivorbeştidesprefrumuseţeatuncicândţesătoareavorbelortaleunde săsă cauţicauţi frumuseţeaşi cumcum altfelaltfel săo găseştigăseşti decâtdecât numainumai dacădacă eaea însăşiînsăşi esteeste caleacalea taşi călăuzacălăuza taŞi cumcum altfelaltfel săsă vorbeştivorbeşti despredespre frumuseţefrumuseţe decâtdecât numainumai atunciatunci cândcând eaea esteeste ţesătoareaţesătoarea vorbelorunde să cauţisă cauţi frumuseţeaşi cum altfelcum altfel săaltfel să osă o găseştio găseşti decâtgăseşti decât numaidecât numai dacănumai dacă eadacă ea însăşiea însăşi esteînsăşi este caleaeste calea tacalea ta şita şi călăuzaşi călăuza taŞi cum altfelcum altfel săaltfel să vorbeştisă vorbeşti desprevorbeşti despre frumuseţedespre frumuseţe decâtfrumuseţe decât numaidecât numai atuncinumai atunci cândatunci când eacând ea esteea este ţesătoareaeste ţesătoarea vorbelorţesătoarea vorbelor tale

Voinţa individului nu este altceva decât sinele său propriu-zis, adevăratul miez al fiinţei sale;tot ea constituie fundamentul conştiinţei lui ca un substratum imuabil şi prezent întotdeauna, de care nu s-ar putea desprinde. Asta pentru că el însuşi este aşa cum voieşte, şi voieşte aşa cum este. Prin urmare atunci când e întrebat dacă ar putea voi altceva decât voieşte, de fapt e întrebat dacă ar putea fi altfel decât este, lucru pe care nu-l cunoaşte.Anotimpul nu este - aşa cum s-ar părea - numai un mediu în care casele, şi copacii, şi maşinile, şi asfaltul sunt încadrate altfel şi altfel puse în valoare, nici numai un alt fel de a cădea lumina pe oameni şi pe lucruri, ci chiar metamorfoza fiecărei celule care formează organismul atât de viu al oraşului, regenerarea lui ascunsă, din interior.În loc de a ne preocupa exclusiv şi mereu cu planuri şi griji de viitor, sau a ne abandona regretului pentru trecut, ar trebui să nu uităm niciodată că numai prezentul este real şi sigur; că viitorul, dimpotrivă, iese mai totdeauna altfel decât ni-l gândim; ba chiar şi trecutul este altfel.Să vorbeşti despre carte ca despre o fiinţă vie! Altfel, cum ai putea iubi-o?Dacă un om nu te iubeşte cum te aştepţi tu să te iubească, nu înseamnă că nu te iubeşte. Dar dacă un om te iubeşte altfel decât ai tu nevoie, nu ezita să cauţi dragostea care poate să te facă fericit.Şi cum altfel ar putea natura să te îndrume pe calea pe care trebuie să mergi? Numai atrăgându-ţi atenţia prin câte un şoc.