Un nou, om de ştiinţă arhitect independent, este singurul fel de om din toată această lume care ar putea accelera înfăptuirea unui standard de trai ridicat pentru toţi, de acum începând fiind complet practic şi în sfera de aplicare a tehnologiei disponibile.


un-nou-om-de-ştiinţă-arhitect-independent-este-singurul-fel-de-om-din-toată-această-lume-care-ar-putea-accelera-înfăptuirea-unui-standard-de
buckminster fullerunnouomdeştiinţăarhitectindependentestesingurulfeldintoatăaceastălumecarearputeaacceleraînfăptuireaunuistandardtrairidicatpentrutoţiacumîncepândfiindcompletpracticşiînsferaaplicaretehnologieidisponibileun nouom dede ştiinţăştiinţă arhitectarhitect independenteste singurulsingurul felfel dede omom dindin toatătoată aceastăaceastă lumelume carecare arar puteaputea acceleraaccelera înfăptuireaînfăptuirea unuiunui standardstandard dede traitrai ridicatridicat pentrupentru toţide acumacum începândîncepând fiindfiind completcomplet practicpractic şiîn sferasfera dede aplicaretehnologiei disponibileom de ştiinţăde ştiinţă arhitectştiinţă arhitect independenteste singurul felsingurul fel defel de omde om dinom din toatădin toată aceastătoată această lumeaceastă lume carelume care arcare ar puteaar putea acceleraputea accelera înfăptuireaaccelera înfăptuirea unuiînfăptuirea unui standardunui standard destandard de traide trai ridicattrai ridicat pentruridicat pentru toţide acum începândacum începând fiindîncepând fiind completfiind complet practiccomplet practic şipractic şi înşi în sferaîn sfera desfera de aplicareaplicare a tehnologieia tehnologiei disponibile