Un avocat nu se simte niciodată confortabil când se ocupă de divorţul unui prieten; în viaţa de zi cu zi, el este asemeni unui bun autopsist care nu îşi doreşte decât să îşi termine treaba repede şi să îşi lase pacientul pe masa de disecţie.


un-avocat-nu-se-simte-niciodată-confortabil-când-se-ocupă-de-divorţul-unui-prieten-în-viaţa-de-zi-cu-zi-el-este-asemeni-unui-bun-autopsist-care
jean kerrunavocatnusesimteniciodatăconfortabilcândocupădedivorţulunuiprietenînviaţazicuzielesteasemenibunautopsistcareîşidoreştedecâtterminetreabarepedeşilasepacientulpemasadisecţieun avocatavocat nunu sese simtesimte niciodatăniciodată confortabilconfortabil cândcând sese ocupăocupă dede divorţuldivorţul unuiunui prietenîn viaţaviaţa dede zizi cucu ziel esteeste asemeniasemeni unuiunui bunbun autopsistautopsist carecare nunu îşiîşi doreştedoreşte decâtdecât săîşi terminetermine treabatreaba repederepede şiîşi laselase pacientulpacientul pepe masamasa dede disecţieun avocat nuavocat nu senu se simtese simte niciodatăsimte niciodată confortabilniciodată confortabil cândconfortabil când secând se ocupăse ocupă deocupă de divorţulde divorţul unuidivorţul unui prietenîn viaţa deviaţa de zide zi cuzi cu ziel este asemenieste asemeni unuiasemeni unui bununui bun autopsistbun autopsist careautopsist care nucare nu îşinu îşi doreşteîşi doreşte decâtdoreşte decât sădecât să îşisă îşi termineîşi termine treabatermine treaba repedetreaba repede şirepede şi săşi să îşisă îşi laseîşi lase pacientullase pacientul pepacientul pe masape masa demasa de disecţie

Femeia care se gândeşte că îşi poate alege feminitatea se joacă cu ea însăşi la fel cum beţivul se joacă cu vinul. Ei bine, ea o caută, îşi doreşte să nu mai existe, vrea să îşi petreacă viaţa într-o fraudă, să îşi fabrice o identitate nouă şi falsă, falsificându-şi astfel egalitatea cu bărbatul.Naratorul: Aceasta este povestea unui băiat care întâlneşte o fata. Băiatul, Tom Hansen din Margate, New Jersey a crescut având convingerea că nu va fi niciodată fericit cu adevărat până în ziua în care îşi va întâlni aleasa. Aceasta convingere este rezultatul unei expuneri timpurii la deprimanta muzică pop britanică şi a unei interpretări greşite a filmului Când eram mică, credeam că succesul înseamnă fericire. Am greşit, pentru că fericirea este asemeni unui fluture care apare şi ne delectează scurt timp şi îşi ia zborul curând.Mai devreme sau mai târziu, oamenii se satură să îşi trăiască viaţa într-un acvariu şi îşi doresc un mediu mai confortabil.Fraţii de Cruce erau convocaţi săptămânal la consfătuiri care se numeau şedinţe. Şedinţa este foarte importantă în viaţa unui legionar. Are însemnătatea unei oraţiuni colective, a unei slujbe religioase la care se participă cu reculegere şi unde legionarul îşi recompune forţele, în mijlocul camarazilor lui. Aici, în şedinţă, îşi analizează stările sufleteşti, îşi descarcă povara nedumeririlor, îşi recunoaşte greşelile şi hotărârea să le îndrepte. În şedinţă se împărtăşeşte cu duhul legionar al iubirii de ţară şi-şi fortifică credinţa în dreptatea luptei lui şi în victoria finală.Omul îşi ia licenţa ca să termine cu studiile, tot aşa cum primeşte prima împărtăşanie pentru a termina cu credinţa, tot aşa cum îşi ia nevastă ca să termine cu dragostea.