Tu eşti zilele astea la Sibiu - în sfârşit totuşi mă gândesc cu bunătate la acest petec de pământ. Acolo ne-am văzut, acolo m-ai cunoscut, acolo am început a Te iubi. Acolo... acolo... Îţi mulţumesc că te-ai gândit să-mi aduci puţin pământ sfânt.


tu-eşti-zilele-astea-sibiu-în-sfârşit-totuşi-mă-gândesc-cu-bunătate-acest-petec-de-pământ-acolo-ne-am-văzut-acolo-m-ai-cunoscut-acolo
veturia gogaeştizileleasteasibiuînsfârşittotuşigândesccubunătateacestpetecdepământacoloneamvăzutacolomaicunoscutamînceputteiubiacoloacoloÎţimulţumescteaigânditsămiaducipuţinpământsfânttu eştieşti zilelezilele asteaastea lala sibiusibiuîn sfârşitsfârşit totuşitotuşi mămă gândescgândesc cucu bunătatebunătate lala acestacest petecpetec dede pământacolo amam începutte iubiacolo acoloacolo ÎţiÎţi mulţumescmulţumesc căaduci puţinpuţin pământpământ sfânttu eşti zileleeşti zilele asteazilele astea laastea la sibiula sibiuîn sfârşitîn sfârşit totuşisfârşit totuşi mătotuşi mă gândescmă gândesc cugândesc cu bunătatecu bunătate labunătate la acestla acest petecacest petec depetec de pământacolo am începutînceput a tea te iubiacolo acolo Îţiacolo Îţi mulţumescÎţi mulţumesc căaduci puţin pământpuţin pământ sfânt

Să nu te uiţi spre pământ, ci, dimpotrivă, ridică totdeauna ochii spre cer: de acolo vin mângâierile pentru cei slabi, acolo e bogăţia celor săraci, acolo e înfricoşarea bogatului. -Balzac
să-nu-te-uiţi-spre-pământ-dimpotrivă-ridică-totdeauna-ochii-spre-cer-de-acolo-vin-mângâierile-pentru-cei-slabi-acolo-e-bogăţia-celor
A muri înseamnă să te duci acolo de unde ai venit. Ce este acolo? Trebuie să fie bine, dacă judecăm după fiinţele minunate care vin de acolo, copiii. -Lev Tolstoi
a-muri-înseamnă-să-te-duci-acolo-de-unde-ai-venit-ce-este-acolo-trebuie-să-fie-bine-dacă-judecăm-după-fiinţele-minunate-care-vin-de-acolo