au trecut unii prin şcolica prin lacul Techirghiolşi n-au învăţat decâtsă mănânce şi atâttu-le foamea lor din gâts-au tot dus alţii călăripeste mări şi peste ţărisugând ţâţa la-ntrebăridar-ar în ei să deacu cântecul o cucuveamulţi au rămas pe locascunzând foamea-n cojocinventând un super jocăştia să-i ia Iisusc-au întors josul în susau dat pacea pe război frunză verde din trei foi...


trecut-unii-prin-şcolica-prin-lacul-techirghiolşi-n-învăţat-decâtsă-mănânce-şi-atâttu-foamea-lor-din-gâts-tot-dus-alţii-călăripeste
girel barbutrecutuniiprinşcolicalacultechirghiolşinauînvăţatdecâtsămănânceşiatâttulefoamealordingâtsautotdusalţiicălăripestemăripesteţărisugândţâţalantrebăridararîneideacucânteculcucuveamulţirămaspelocascunzândfoameancojocinventândunsuperjocăştiasăiiaiisuscauîntorsjosulsusaudatpacearăzboifrunzăverdetreifoiau trecuttrecut uniiunii prinprin şcolicaşcolica prinprin lacullacul techirghiolşiînvăţat decâtsădecâtsă mănâncemănânce şifoamea lortot dusdus alţiialţii călăripestecălăripeste mărimări şişi pestepeste ţărisugândţărisugând ţâţaîn eiei săsă deacudeacu cânteculcântecul oo cucuveamulţicucuveamulţi auau rămasrămas pepe locascunzândcojocinventând unun supersuper jocăştiaîntors josuljosul înîn susaususau datdat paceapacea pepe războirăzboi frunzăfrunză verdeverde dindin treitrei foiau trecut uniitrecut unii prinunii prin şcolicaprin şcolica prinşcolica prin laculprin lacul techirghiolşiînvăţat decâtsă mănâncedecâtsă mănânce şifoamea lor dintot dus alţiidus alţii călăripestealţii călăripeste măricălăripeste mări şimări şi pesteşi peste ţărisugândpeste ţărisugând ţâţaîn ei săei să deacusă deacu cânteculdeacu cântecul ocântecul o cucuveamulţio cucuveamulţi aucucuveamulţi au rămasau rămas perămas pe locascunzândcojocinventând un superun super jocăştiaîntors josul înjosul în susauîn susau datsusau dat paceadat pacea pepacea pe războipe război frunzărăzboi frunză verdefrunză verde dinverde din treidin trei foi

frunză verde de prin UEsuntem conduşi de-o statuieşi mânaţi de-o minte creaţăspre un loc plin cu verdeaţăşi iar verde cap nemţescunde-i neamul românesc?ce a mai rămas din ţară?numai cântec de fanfarădin cai numai nechezatuldin păduri toar tremuratulşi din oameni doar oftatulşi-am zis verde cum e muravie-i doar înjurăturaşi iar verde ca măslinas-a-ngroşat pe-aleşi slăninacând visează gâfâiede neam li se fâlfâieîi doare direct în cotde români de neam de tot.Terorismul este un alt tip de război – nou ca intensitate, vechi ca origine – un război al gherilelor, al rebelilor, al asasinilor; un război dus prin ambuscade, nu prin luptă, prin inflitraţie, nu prin agresiune, în care victoria se obţine prin erodarea inamicului şi nu prin angajarea lui.Privind-o zveltă, albă nea,Îmi zboară gândul cu temei, Din brâu în sus, la foamea ei,Din brâu în jos la foamea mea!De multe ori setea pune capăt setei. Dar a curma foamea prin foame, e greu şi cu neputinţă. Când te va birui stomacul, domoleşte-l prin osteneli. Iar dacă nici aceasta nu-i cu putinţă, din pricina slăbiciunii, luptă cu el prin priveghere.Sunt o grupare tot mai vieCe o găseşti cam peste tot,Unii numiţi prin cumetrie,Alţii aleşi de noi, prin vot.Pustnicul căută în viţă şi văzu struguri, unii copţi, alţii pârguiţi, alţii aguridă şi alţii tocmai în floare; îndată luă şi dete copilului, şi văzând că-i mănâncă, se bucură din tot sufletul lui şi mulţumi lui Dumnezeu. Cu struguri crescu copilul până ce începu să mănânce şi câte altceva. Iară daca se mai mări copilul, pustnicul se apucă şi-l învăţă să citească, să adune rădăcini ca să se hrănească şi să umble la vânat.