Trebuie să luptăm pentru protejarea existenţei şi înmulţirii rasei noastre şi a poporului nostru, susţinerea copiilor noştri şi puritatea sângelui nostru, libertatea şi îndependenţa patriei, pentru ca poporul nostru să se poată maturiza pentru a duce la bun sfârşit îndeplinirea misiunii date de către creatorul universului.


trebuie-să-luptăm-pentru-protejarea-existenţei-şi-înmulţirii-rasei-noastre-şi-a-poporului-nostru-susţinerea-copiilor-noştri-şi-puritatea
adolf hitlertrebuieluptămpentruprotejareaexistenţeişiînmulţiriiraseinoastrepoporuluinostrususţinereacopiilornoştripuritateasângeluilibertateaîndependenţapatrieicapoporulnostrusepoatămaturizaducebunsfârşitîndeplinireamisiuniidatedecătrecreatoruluniversuluitrebuie săsă luptămluptăm pentrupentru protejareaprotejarea existenţeiexistenţei şişi înmulţiriiînmulţirii raseirasei noastrenoastre şipoporului nostrususţinerea copiilornoştri şişi puritateapuritatea sângeluisângelui nostrulibertatea şişi îndependenţaîndependenţa patrieipentru caca poporulpoporul nostrunostru săsă sese poatăpoată maturizamaturiza pentruduce lala bunbun sfârşitsfârşit îndeplinireaîndeplinirea misiuniimisiunii datedate dede cătrecătre creatorulcreatorul universuluitrebuie să luptămsă luptăm pentruluptăm pentru protejareapentru protejarea existenţeiprotejarea existenţei şiexistenţei şi înmulţiriişi înmulţirii raseiînmulţirii rasei noastrerasei noastre şişi a poporuluia poporului nostrususţinerea copiilor noştricopiilor noştri şinoştri şi puritateaşi puritatea sângeluipuritatea sângelui nostrulibertatea şi îndependenţaşi îndependenţa patrieipentru ca poporulca poporul nostrupoporul nostru sănostru să sesă se poatăse poată maturizapoată maturiza pentrupentru a ducea duce laduce la bunla bun sfârşitbun sfârşit îndeplinireasfârşit îndeplinirea misiuniiîndeplinirea misiunii datemisiunii date dedate de cătrede către creatorulcătre creatorul universului

Dacă Creatorul salvează prin intermediul nostru, nu trebuie să cerem permisiunea pentru asta. Ceea ce este în folosul sistemului, atunci când lucrează Creatorul, este îngăduit... Creatorul ne dă sănătate, ne duce pe drumul cel bun, ne dă fericire. Ca să primim toate acestea, însă, trebuie să avem o karmă cât mai scăzută, altfel spus, cât mai puţine rele. Fără duşmănie, fără luptă, fără agresivitate.Naţionalismul este singura doctrină salvatoare pentru un stat începător ca al nostru. Nu se poate concepe liberul parcurs al tuturor forţelor distructive în mijlocul poporului nostru.Ne găsim într-o lume uimitoare. Dorim să găsim un sens pentru ceea ce vedem în jurul nostru şi ne întrebăm: Care este natura Universului? Care este locul nostru în Univers şi de unde a apărut el? De ce este aşa cum este? Pentru a răspunde la aceste întrebări adoptăm unele Aproape jumătate din bugetul nostru actual este acoperit de veniturile rezultate din votcă, adică de beţia şi dezmăţul la care s-a dedat acum poporul, deci de întregul viitor al poporului. Noi, ca să zicem aşa, plătim cu viitorul nostru măreţul nostru buget de mare putere europeană. Tăiem copacul chiar din rădăcină ca să-i culegem cât mai repede roadele.Fratele cel Mare: Acesta este teritoriul nostru. Un pământ al păcii şi al bogăţiei. Un pământ al armoniei şi al speranţei. Este teritoriul nostru. Oceania. Aceştia sunt oamenii noştri. Muncitorii, aspiranţii, creatorii. Aceştia sunt oamenii noştri. Creatorii lumii noastre, încordându-se, luptându-se, sângerând, murind. Pe străzile oraşului nostru şi pe îndepărtatele câmpuri de luptă. Luptând împotriva mutilării speranţelor şi viselor noastre. Cine sunt ei?Din datoria de a trăi şi a muri pentru adevărul nostru nu văd cum am putea deduce dreptul de a constrânge şi pe semenii noştri de a trăi şi de a muri pentru adevărul nostru. Şi din datoria de a ferici pe semenii noştri nu se vede cum am putea deduce dreptul de a-i ferici, împotriva voinţei lor, cu adevărul nostru.