Trebuie să ai rezistenţă în această profesie, de arhitect. Începi un proiect în tinereţe şi la sfârşitul său eşti o altă persoană. Eşti gata să îţi urmezi pasiunea.


trebuie-să-ai-rezistenţă-în-această-profesie-de-arhitect-Începi-un-proiect-în-tinereţe-şi-sfârşitul-său-eşti-o-altă-persoană-eşti
santiago calatravatrebuieairezistenţăînaceastăprofesiedearhitectÎncepiunproiecttinereţeşisfârşitulsăueştialtăpersoanăeştigataîţiurmezipasiuneatrebuie săsă aiai rezistenţărezistenţă înîn aceastăaceastă profesiede arhitectÎncepi unun proiectproiect înîn tinereţetinereţe şila sfârşitulsfârşitul săusău eştieşti oo altăaltă persoanăeşti gatagata săîţi urmeziurmezi pasiuneatrebuie să aisă ai rezistenţăai rezistenţă înrezistenţă în aceastăîn această profesieÎncepi un proiectun proiect înproiect în tinereţeîn tinereţe şitinereţe şi laşi la sfârşitulla sfârşitul săusfârşitul său eştisău eşti oeşti o altăo altă persoanăeşti gata săgata să îţisă îţi urmeziîţi urmezi pasiunea

Când te laşi constrâns de viaţă să nu îţi urmezi pasiunea, atunci eşti sclavul vieţii şi niciodată liber. -Marius Simion
când-te-şi-constrâns-de-viaţă-să-nu-îţi-urmezi-pasiunea-atunci-eşti-sclavul-vieţii-şi-niciodată-liber
Într-o altă viaţă mi-ar fi plăcut să fiu chirurg estetician. Mi se pare că eşti un fel de arhitect în acea poziţie. -Tom Ford
Într-o-altă-viaţă-mi-ar-fi-plăcut-să-fiu-chirurg-estetician-mi-se-pare-că-eşti-un-fel-de-arhitect-în-acea-poziţie