Trebuie citite scrierile celor mai vechi, deoarece lectura lor ne dă avantajul imens de a putea folosi lucrările atâtor oameni, fie pentru a cunoaşte acele lucrări care au fost ingenios descoperite altădată, fie pentru a şti, de asemenea, ce mai rămâne de descoperit de acum încolo.


trebuie-citite-scrierile-celor-mai-vechi-deoarece-lectura-lor-ne-dă-avantajul-imens-de-a-putea-folosi-lucrările-atâtor-oameni-fie-pentru-a
descartestrebuiecititescrierilecelormaivechideoarecelecturalorneavantajulimensdeputeafolosilucrărileatâtoroamenifiepentrucunoaşteacelelucrăricarefostingeniosdescoperitealtădatăştiasemenearămânedescoperitacumîncolotrebuie cititecitite scrierilescrierile celormai vechideoarece lecturalectura lorne dădă avantajulavantajul imensimens deputea folosifolosi lucrărilelucrările atâtorfie pentrucunoaşte aceleacele lucrărilucrări carecare auau fostfost ingeniosingenios descoperitedescoperite altădatăfie pentrude asemeneace maimai rămânerămâne dede descoperitdescoperit dede acumacum încolotrebuie citite scrierilecitite scrierile celorscrierile celor maicelor mai vechideoarece lectura lorlectura lor nelor ne dăne dă avantajuldă avantajul imensavantajul imens dede a puteaa putea folosiputea folosi lucrărilefolosi lucrările atâtorlucrările atâtor oamenipentru a cunoaştea cunoaşte acelecunoaşte acele lucrăriacele lucrări carelucrări care aucare au fostau fost ingeniosfost ingenios descoperiteingenios descoperite altădatăpentru a ştice mai rămânemai rămâne derămâne de descoperitde descoperit dedescoperit de acumde acum încolo

Fiecare copil simte un imbold imens spre a-şi demonstra competenţa. Dacă oamenii nu mai sunt nevoiţi să îşi câştige existenţa şi li se asigură necesităţile pentru supravieţuire, mulţi dintre ei vor dori foarte mult să fie productivi, dar nu la acele sarcini pe care ei nu şi le-au ales să le facă dar au fost obligaţi să le accepte pentru a câştiga bani. În schimb, oamenii vor lua în mod spontan asupra lor acele sarcini de care societatea mondială are nevoie cu adevărat să fie făcute.Dacă recunoştinţa şi răbdarea ar fi doi cai, i-aş folosi fie pe unul, fie pe celălalt pentru a reuşi în lucrările mele.Scopul unei enciclopedii este de a aduna cunoştinţele risipite pe faţa Pământului; de a expune sistemul general (al cunoştinţelor) oamenilor lângă care trăim, şi de a-l transmite oamenilor care vin după noi; pentru ca lucrările secolelor trecute să nu fie lucrări inutile pentru secolele care vor veni; pentru ca nepoţii noştri, devenind mai instruiţi, să devină totodată mai virtuoşi şi mai fericiţi, şi pentru ca noi să nu murim fără a avea vreun merit.Mulţi oameni lipsiţi de succes au ceea ce eu numesc Cel mai ingenios gând poate duce la confuzie când îl exagerăm; trebuie să-l reducem la măsura lui naturală, şi aceasta tocmai pentru a-l putea folosi cu adevărat.Nu-mi place curentul acesta al celor din branşă care tratează căsătoria ca pe un mijloc de distracţie. Fie o fac pentru publicitate, fie pentru că sunt plictisiţi. Deoarece nu au mai făcut un film de luni de zile, se căsătoresc în schimb.