Trebuie ca surâsul să înceapă să licărească în întuneric. Aceasta este minunea cuvântului: noi putem să-l zămislim cu adevărat pe Hristos fără a-l numi, fără a fi vorba de el, fără a se face nicio aluzie măcar la religie sau Biserică, pentru că el umple toate cuvintele, de îndată ce cuvântul este sincer despre el. Tonul devine armonicul Muzicii eterne care face să se răspândească în cuvânt iradierea Iubirii.


trebuie-ca-âsul-să-înceapă-să-licărească-în-întuneric-aceasta-este-minunea-cuvântului-noi-putem-să-l-zămislim-cu-adevărat-pe-hristos
maurice zundeltrebuiecasurâsulînceapălicăreascăînîntunericaceastaesteminuneacuvântuluinoiputemsălzămislimcuadevăratpehristosfărăalnumifivorbadeelsefacenicioaluziemăcarreligiesaubisericăpentruelumpletoatecuvinteleîndatăcuvântulsincerdespreeltonuldevinearmoniculmuziciieternecarerăspândeascăcuvântiradiereaiubiriitrebuie caca surâsulsurâsul săsă înceapăînceapă săsă licăreascălicărească înîn întunericaceasta esteeste minuneaminunea cuvântuluinoi putemzămislim cucu adevăratadevărat pepe hristoshristos fărăfi vorbavorba dede else faceface nicionicio aluziealuzie măcarmăcar lala religiereligie sausau bisericăpentru căcă elel umpleumple toatetoate cuvintelede îndatăîndată cece cuvântulcuvântul esteeste sincersincer despredespre eltonul devinedevine armonicularmonicul muziciimuzicii eterneeterne carecare faceface săsă sese răspândeascărăspândească înîn cuvântcuvânt iradiereairadierea iubiriitrebuie ca surâsulca surâsul săsurâsul să înceapăsă înceapă săînceapă să licăreascăsă licărească înlicărească în întunericaceasta este minuneaeste minunea cuvântuluizămislim cu adevăratcu adevărat peadevărat pe hristospe hristos fărăfără a fia fi vorbafi vorba devorba de elfără a sea se facese face nicioface nicio aluzienicio aluzie măcaraluzie măcar lamăcar la religiela religie saureligie sau bisericăpentru că elcă el umpleel umple toateumple toate cuvintelede îndată ceîndată ce cuvântulce cuvântul estecuvântul este sincereste sincer despresincer despre eltonul devine armoniculdevine armonicul muziciiarmonicul muzicii eternemuzicii eterne careeterne care facecare face săface să sesă se răspândeascăse răspândească înrăspândească în cuvântîn cuvânt iradiereacuvânt iradierea iubirii

Imaginaţi-vă o lume lipsită de religie. Fără atentate sinucigaşe, fără 11 septembrie sau 7 iulie, fără cruciade şi vânători de vrăjitoare, comploturi, războaie şi separatişti, fără războaie israeliano-palestiniene, masacre între sârbi, croaţi şi musulmani, persecuţii ale evreilor sau atacuri nord-irlandeze. Fără acei tele-evanghelişti cu costume strălucitoare şi coafuri bufante, care le spun oamenilor despre banii lor că Pentru om pare a fi o imposibilitatea de a trăi fără mit, fără credinţa că rutina şi corvoada, durerea şi frica acestei vieţi au vreo însemnătate sau vreun scop în viitor. De îndată se creează noi mituri - mituri politice şi economice cu promisiuni extravagante despre cel mai bun viitor în această lume. Miturile îi dau individului un anume sens vieţii prin a-l face părtaş la un efort social vast, în care el pierde un pic din propria goliciune şi singurătate. Cu toate acestea, violenţa acestor religii politice le trădează anxietatea de dedesubt - pentru că ele sunt doar oameni care se strâng împreună şi strigă ca să-şi dea curaj în întuneric.Tao, ca un ocean, se întinde la dreapta şi la stânga şi în tot universul. Prin puterea sa nesfârşită vin în existenţă toate fiinţele; el le oferă toată libertatea fără să le domine. Veşnic, fără dorinţă, se poate numi chiar mic. Toate fiinţele se întorc în sânul său fără a-l mări. De aceea se poate numi şi mare. De aceea înţeleptul nu trebuie să se creadă mare ci să fie mare; astfel, fiind detaşat, va putea face lucruri mari.Noi categoric trebuie să lăsăm loc pentru îndoială, sau nu va exista progres şi nici învăţare. Nu există învăţare fără să trebuiască să pui o întrebare. Şi o întrebare necesită îndoială. Oamenii caută certitudinea. Oamenii sunt înspăimântaţi - cum poţi trăi fără să ştii? Nu este ciudat deloc. Tu de fapt doar crezi că ştii. Şi majoritatea acţiunilor tale sunt bazate pe cunoştinţe incomplete şi de fapt tu nu ştii cu adevărat despre ce e vorba, sau care este scopul lumii, sau să ştii o grămadă de alte lucruri. Este posibil să trăieşti şi să nu ştii.Isus ne spune mie şi ţie: