Toate lucrurile iradiază pretutindeni în aerul din jurul lor... astfel că toate câte sunt în emisfera noastră intră şi trec împreună cu cele ale tuturor corpurilor cereşti... în mod firesc ele devin unite prin întrepătrunderea şi intersecţia dintre ele. O, minunată Necesitate! Cine ar fi putut crede că un spaţiu aşa de strâmt ar putea conţine lucrurile întregului univers?... O, măreţ proces! Ce talent ar putea explica un asemenea miracol? Aceasta călăuzeşte pe om pentru contemplarea lucrurilor divine.


toate-lucrurile-iradiază-pretutindeni-în-aerul-din-jurul-lor-astfel-că-toate-câte-sunt-în-emisfera-noastră-intră-şi-trec-împreună-cu-cele
leonardo da vincitoatelucrurileiradiazăpretutindeniînaeruldinjurullorastfeltoatecâtesuntemisferanoastrăintrăşitrecîmpreunăcucelealetuturorcorpurilorcereştimodfiresceledevinuniteprinîntrepătrundereaintersecţiadintreeleminunatănecesitatecinearfipututcredeunspaţiuaşadestrâmtputeaconţineîntreguluiuniversmăreţprocestalentexplicaasemeneamiracolaceastacălăuzeştepeompentrucontemplarealucrurilordivinetoate lucrurilelucrurile iradiazăiradiază pretutindenipretutindeni înîn aerulaerul dindin juruljurul lorastfel căcă toatetoate câtecâte suntsunt înîn emisferaemisfera noastrănoastră intrăintră şişi trectrec împreunăîmpreună cucu celecele aleale tuturorcereşti înîn modmod firescfiresc eleele devindevin uniteunite prinprin întrepătrundereaîntrepătrunderea şişi intersecţiaintersecţia dintredintre eleminunată necesitatecine arar fifi pututputut credecrede căcă unun spaţiuspaţiu aşaaşa dede strâmtstrâmt arar puteaputea conţineconţine lucrurilelucrurile întreguluiîntregului universmăreţ procesce talenttalent arar puteaputea explicaexplica unun asemeneaasemenea miracolaceasta călăuzeştecălăuzeşte pepe omom pentrupentru contemplareacontemplarea lucrurilortoate lucrurile iradiazălucrurile iradiază pretutindeniiradiază pretutindeni înpretutindeni în aerulîn aerul dinaerul din juruldin jurul lorjurul lor astfellor astfel căastfel că toatecă toate câtetoate câte suntcâte sunt însunt în emisferaîn emisfera noastrăemisfera noastră intrănoastră intră şiintră şi trecşi trec împreunătrec împreună cuîmpreună cu celecu cele alecele ale tuturorale tuturor corpurilortuturor corpurilor cereşticorpurilor cereşti încereşti în modîn mod firescmod firesc elefiresc ele devinele devin unitedevin unite prinunite prin întrepătrundereaprin întrepătrunderea şiîntrepătrunderea şi intersecţiaşi intersecţia dintreintersecţia dintre elecine ar fiar fi pututfi putut credeputut crede căcrede că uncă un spaţiuun spaţiu aşaspaţiu aşa deaşa de strâmtde strâmt arstrâmt ar puteaar putea conţineputea conţine lucrurileconţine lucrurile întreguluilucrurile întregului universce talent artalent ar puteaar putea explicaputea explica unexplica un asemeneaun asemenea miracolaceasta călăuzeşte pecălăuzeşte pe ompe om pentruom pentru contemplareapentru contemplarea lucrurilorcontemplarea lucrurilor divine

Din veşnicie Dumnezeu cunoştea toate lucrurile pe care avea să le creeze. El nu le cunoştea pentru că le-a creat ci mai degrabă invers. Dumnezeu mai întâi a cunoscut lucrurile creaţiei, deşi ele au venit în existenţă doar în timp. Speciile lucrurilor create îşi au ideile în Dumnezeu, şi, Dumnezeu, din veşnicie, a văzut în SineOmenirea nu a împletit pânza vieţii. Noi nu suntem decât un fir de aţă din ea. Orice îi facem pânzei, ne facem nouă înşine. Toate lucrurile sunt strânse împreună. Toate lucrurile sunt legate între ele.Nu teroriştii, ci toate religiile lumii sunt adevăraţii criminali, pentru că ele au distrus toate posibilităţile de bucurie. Ele au distrus posibilitatea de a te bucura de lucrurile mici ale vieţii. Ele au condamnat orice furnizează omului natura de a-l face fericit, de a-l incita, de a se simţi bine.Este adevărat, de la sine înţeles şi fără nicio îndoială. Ce e deasupra este la fel cu ceea ce este dedesupt; iar ce este dedesupt e la fel cu ce este deasupra, pentru a împlini, astfel, miracolul întregului. Şi după cum toate provin din Unul, toate lucrurile au fost create de acest Unic, prin reflectare. Soarele îi este tată, luna îi este mamă, vîntul l-a purtat în pîntec, pământul îi este doică. Este părintele întregii minuni a lumii. Puterea sa este desăvârşită dacă preschimbat în pămînt. Separă pământul de foc, subtilul de grosier, cu băgare de seamă şi cu judecată. Urcă de la pământ la cer şi apoi coboară din nou pe pământ şi strânge laolaltă puterile lucrurilor superioare şi ale celor inferioare. Astfel dobândi-vei slavă întregii lumi, iar întunericul se va depărta de la tine. Este puterea puterilor, căci biruie asupra tuturor lucrurilor subtile şi le pătrunde pe cele solide. Astfel a fost creată mica lume, după modelul celei mari. Din aceasta şi în acest fel se fac minunate realizări. Iată pentru ce sunt numit Hermes Tri-smegistus, având cele trei părţi ale esenţei lumii întregi. Ceea ce am avut a spune despre lucrarea Soarelui este complet.Imaginea dorinţelor tale, păstrată cu credinţă şi hotărâre, este preluată de Materia fără Formă şi, prin ea, dorinţa ta penetrează la mari distanţe - prin tot universul, din câte cunosc eu. Pe măsură ce această imprimare se propagă, toate lucrurile sunt puse în mişcare pentru realizarea dorinţei tale; orice fiinţă sau lucru, toate cele încă necreate, toate sunt direcţionate pentru a crea ceea ce tu doreşti. Toate forţele încep să fie exercitate în acea direcţie; toate lucrurile încep să se mişte către tine.Relativitatea generală combină dimensiunea timpului cu cele trei dimensiuni ale spaţiului, pentru a forma ceea ce se numeşte spaţiu-timpul. Teoria încorporează efectul gravitaţiei, afirmând că distribuţia energiei şi materiei din univers curbează şi deformează spaţiu-timpul, astfel încât el nu e plat. Obiectele din acest spaţiu-timp tind să se deplaseze pe linii drepte, dar, fiindcă spaţiu-timpul e curbat, traiectoriile lor apar îndoite. Ele se mişcă de parcă ar fi influenţate de un câmp gravitaţional.