Tatăl meu a fost arhitect. Cred că natura m-a înzestrat pentru a face omul să râdă. Louis de Funes îmi place la nebunie. Şi Gassman. Mi-am început activitatea artistică la Canalul Dunăre-Marea Neagră, în 1952. Eram angajat al Consiliului sindical al şantierului. Controlam brigăzile artistice. Pe urmă m-am transferat la I. M. U Medgidia. Aici am luat câteva premii, cu brigada; în 1954, am fost laureat pe ţară pentru marinarul din opereta


tatăl-meu-a-fost-arhitect-cred-că-natura-m-a-înzestrat-pentru-a-face-omul-să-râdă-louis-de-funes-îmi-place-nebunie-Şi-gassman-mi-am
jean constantintatălmeufostarhitectcrednaturaînzestratpentrufaceomulrâdălouisdefunesîmiplacenebunieŞigassmanmiamînceputactivitateaartisticăcanaluldunăremareaneagrăîn1952eramangajatalconsiliuluisindicalşantieruluicontrolambrigăzileartisticepeurmămamtransferatmedgidiaaiciamluatcâtevapremiicubrigada1954laureatpeţarămarinaruldinoperetavântlibertatenueramprofesionisttatăl meufost arhitectcred căcă naturaînzestrat pentruface omulomul săsă râdălouis dede funesfunes îmiîmi placeplace lala nebunieŞi gassmanînceput activitateaactivitatea artisticăartistică lala canaluleram angajatangajat alal consiliuluiconsiliului sindicalsindical alal şantieruluicontrolam brigăzilebrigăzile artisticepe următransferat lau medgidiaaici amam luatluat câtevacâteva premiicu brigadaam fostfost laureatlaureat pepe ţarăţară pentrupentru marinarulmarinarul dindin operetavânt dede libertatenu erameram profesionistmeu a fosta fost arhitectcred că naturapentru a facea face omulface omul săomul să râdălouis de funesde funes îmifunes îmi placeîmi place laplace la nebunieînceput activitatea artisticăactivitatea artistică laartistică la canaluleram angajat alangajat al consiliuluial consiliului sindicalconsiliului sindical alsindical al şantieruluicontrolam brigăzile artisticetransferat la iaici am luatam luat câtevaluat câteva premiiam fost laureatfost laureat pelaureat pe ţarăpe ţară pentruţară pentru marinarulpentru marinarul dinmarinarul din operetavânt de libertatenu eram profesionist

Eram antifamilie, eram antisocial, într-un cuvânt, artist. Activitatea artistică nu poate fi decât contrară moralei, raţiunii, familiei. -Alberto Moravia
eram-antifamilie-eram-antisocial-într-un-cuvânt-artist-activitatea-artistică-nu-poate-fi-decât-contrară-moralei-raţiunii-familiei
Tatăl meu m-a învăţat să mă preţuiesc. El mi-a spus că eram nemaipomenit de frumos şi că eram cel mai preţios lucru din viaţa lui. -Dawn French
tatăl-meu-m-a-învăţat-să-mă-preţuiesc-el-mi-a-spus-că-eram-nemaipomenit-de-frumos-şi-că-eram-cel-mai-preţios-lucru-din-viaţa-lui