Tare îmi place ca prin atât de puţine vorbe să se redea esenţa unui lucru atât de însemnat, iar ţelul întregii etici să fie cuprins atât de exact.


tare-îmi-place-ca-prin-atât-de-puţine-vorbe-să-se-redea-esenţa-unui-lucru-atât-de-însemnat-iar-ţelul-întregii-etici-să-fie-cuprins-atât-de
pierre abelardtareîmiplacecaprinatâtdepuţinevorbeseredeaesenţaunuilucruînsemnatiarţelulîntregiieticifiecuprinsexacttare îmiîmi placeplace caca prinprin atâtatât dede puţinepuţine vorbevorbe săsă sese redearedea esenţaesenţa unuiunui lucrulucru atâtatât dede însemnatiar ţelulţelul întregiiîntregii eticietici săsă fiefie cuprinscuprins atâtatât dede exacttare îmi placeîmi place caplace ca princa prin atâtprin atât deatât de puţinede puţine vorbepuţine vorbe săvorbe să sesă se redease redea esenţaredea esenţa unuiesenţa unui lucruunui lucru atâtlucru atât deatât de însemnatiar ţelul întregiiţelul întregii eticiîntregii etici săetici să fiesă fie cuprinsfie cuprins atâtcuprins atât deatât de exacttare îmi place caîmi place ca prinplace ca prin atâtca prin atât deprin atât de puţineatât de puţine vorbede puţine vorbe săpuţine vorbe să sevorbe să se redeasă se redea esenţase redea esenţa unuiredea esenţa unui lucruesenţa unui lucru atâtunui lucru atât delucru atât de însemnatiar ţelul întregii eticiţelul întregii etici săîntregii etici să fieetici să fie cuprinssă fie cuprins atâtfie cuprins atât decuprins atât de exacttare îmi place ca prinîmi place ca prin atâtplace ca prin atât deca prin atât de puţineprin atât de puţine vorbeatât de puţine vorbe săde puţine vorbe să sepuţine vorbe să se redeavorbe să se redea esenţasă se redea esenţa unuise redea esenţa unui lucruredea esenţa unui lucru atâtesenţa unui lucru atât deunui lucru atât de însemnatiar ţelul întregii etici săţelul întregii etici să fieîntregii etici să fie cuprinsetici să fie cuprins atâtsă fie cuprins atât defie cuprins atât de exact

Carrie: Îmi place atât de mult Citind plângeam adesea; se vorbea atât de frumos despre oameni, îmi deveneau atât de dragi şi de apropiaţi. Întocmai ca şi păsările cele măiestre din poveşti, cărţile îmi cântau şi îmi vorbeau ca unui întemniţat, ca prizonierului din turn. Ele îmi cântau viaţa atât de variată şi bogată, aspiraţiile atât de îndrăzneţe ale omului spre bine şi frumos. Şi cu cât trecea timpul, inima mi se umplea de un avânt tot mai sănătos şi mai riguros.Cred că fizica e un domeniu minunat. Ştim atât de mult, iar totul e rezumat apoi în atât de puţine ecuaţii, încât putem spune că ştim foarte puţin.Atât de permeabili,încât zarea trecea prin gâtlejul nostru.Atât de încremeniţi de frică,încât ne purtam sufletu-n cârje.Atât de micşoraţi,încât ne târam sub un ceasornicunde nimic nu arăta ora.Atât de tăcuţiîncât pierdeam obişnuinţacelor mai simple cuvinte:Prea mulţi bani sunt tot atât de demoralizanţi ca şi prea puţini bani ; nu există nimic de genul Cu cât ne apropiem mai mult de esenţa unui lucru cu atât avem mai puţină nevoie de cuvinte.