Tăcerea mi-este duhul -şi-ncremenit cum stau şi paşnicca un ascet de piatră,îmi parecă sunt o stalactită într-o grotă uriaşă,în care cerul este bolta.Lin,lin,lin - picuri de luminăşi stropi de pace - cad necontenitdin cerşi împietresc - în mine.


tăcerea-mi-este-duhul-şi-ncremenit-cum-stau-şi-paşnicca-un-ascet-de-piatrăîmi-parecă-sunt-o-stalactită-într-o-grotă-uriaşăîn-care-cerul
lucian blagatăcereamiesteduhulşincremenitcumstauşipaşniccaunascetdepiatrăîmiparecăsuntstalactităîntrogrotăuriaşăîncarecerulesteboltalinlinlinpicuriluminăşistropipacecadnecontenitdincerşiîmpietrescîncum staustau şişi paşniccapaşnicca unun ascetascet deparecă suntsunt oo stalactităcare cerulcerul estepicuripicuri dede luminăşiluminăşi stropistropi dede pacepacecadcad necontenitdinnecontenitdin cerşicerşi împietrescîmpietresccum stau şistau şi paşniccaşi paşnicca unpaşnicca un ascetun ascet deparecă sunt osunt o stalactităcare cerul estepicuri depicuri de luminăşide luminăşi stropiluminăşi stropi destropi de pacede pacecad necontenitdincad necontenitdin cerşinecontenitdin cerşi împietresccerşi împietresc

Cad lin la pământPetale albe de măr –Ninge în Florar.Tăcerea din adâncul meu E un ocean,În care se răsfrâng Ca plaja risipită în adânc, Atâtea lacrimiCa-ntr-o clepsidră Nisipul viu ce-şi caută odihnă Spre dincolo de timp. De s-ar opri tăcerea, timpul, moarteaÎntr-o zi! Lacrima şi tristeţea, Neliniştea oceanului rănit De valul înspumat, de neoprit... Dacă tăcerea sufletului ar pieri Şi timpu-n loc, o clipă s-ar opri,Eu... tu... ce-am fi?! Un vas, o umbră, lin cutreierândDrumul ce leagă noaptea de cuvânt.Spre libertate nu e drumCe şerpuieşte lin spre creste,Cum încetează lupta, cumNici libertatea nu mai este!Crâmpee de lumină, Cad lin peste stână, Unde Pruncul SfântAstăzi s-a născut,În palma divină.#Colinde şi rugăciuni,În prag de Crăciun,Îţi aducem, Doamne,Cu recunoştinţă,Că vom fii mai buni.Nicicând nu-i este dat iubirii adevărate să curgă lin şi fără tulburare.Trebuie să priveşti cerul, să asculţi vântul lin prin păduri, iar noaptea trebuie să admiri stelele şi luna. Acestea sunt micile lucruri pe care trebuie să le înveţi. Pentru a te simţi bine şi a fi liniştit, trebuie să regăseşti pacea pierdută şi speranţa care ne aşteaptă dincolo de poartă.