Suntem atât de închipuiţi, încât am vrea să fim cunoscuţi de întregul pământ, ba chiar şi de oamenii care vor veni când noi nu vom mai fi; şi suntem atât de deştepţi, încât preţuirea a cinci sau şase persoane din jurul nostru ne amăgeşte şi ne mulţumeşte.


suntem-atât-de-închipuiţi-încât-am-vrea-să-fim-cunoscuţi-de-întregul-pământ-ba-chiar-şi-de-oamenii-care-vor-veni-când-noi-nu-vom-mai-fi
blaise pascalsuntematâtdeînchipuiţiîncâtamvreafimcunoscuţiîntregulpământbachiarşioameniicarevorvenicândnoinuvommaifisuntemdeştepţipreţuireacincisauşasepersoanedinjurulnostruneamăgeştemulţumeştesuntem atâtatât dede închipuiţiîncât amam vreavrea săsă fimfim cunoscuţicunoscuţi dede întregulîntregul pământba chiarchiar şişi dede oameniioamenii carecare vorveni cândcând noinoi nunu vomvom maimai fişi suntemsuntem atâtatât dede deştepţiîncât preţuireacinci sausau şaseşase persoanepersoane dindin juruljurul nostrunostru nene amăgeşteamăgeşte şişi nene mulţumeştesuntem atât deatât de închipuiţiîncât am vreaam vrea săvrea să fimsă fim cunoscuţifim cunoscuţi decunoscuţi de întregulde întregul pământba chiar şichiar şi deşi de oameniide oamenii careoamenii care vorcare vor venivor veni cândveni când noicând noi nunoi nu vomnu vom maivom mai fişi suntem atâtsuntem atât deatât de deştepţipreţuirea a cincia cinci saucinci sau şasesau şase persoaneşase persoane dinpersoane din juruldin jurul nostrujurul nostru nenostru ne amăgeştene amăgeşte şiamăgeşte şi neşi ne mulţumeşte

Suntem răspunzători de ceea ce suntem şi avem puterea de a face din noi înşine tot ce dorim să fim. Gândurile, cuvintele şi faptele noastre sunt firele ţesăturii pe care o ţesem singuri în jurul nostru. Când gândurile bune ne vor înconjura în mod constant, înclinaţia spre bine va creşte atât de mult în noi, încât nu ne vom mai putea purta rău. Atunci când optăm pentru acţiuni ce le aduc celor din jur fericire şi succes, fructele naturale ale karmei noastre vor fi fericirea şi succesul.Suntem atât de prezenţi în timpulcare tocmai a trecut, încât trecutul îl putem numi acum prezent.Suntem atât de plini de visele din zi,încât cele de noapte sunt nule,rămânând mereu în gândul nostruca şi cum ar fi azi.Suntem pe zi ce trece mai îndrăgostiţide ziua de ieri, deoarece clipa trecutăvalorează mai mult decât cea viitoareşi sperăm.Sperăm ca visele din seara astasă le avem şi mâine,îndrăgostiţi fiind mereude NOIAtât de permeabili,încât zarea trecea prin gâtlejul nostru.Atât de încremeniţi de frică,încât ne purtam sufletu-n cârje.Atât de micşoraţi,încât ne târam sub un ceasornicunde nimic nu arăta ora.Atât de tăcuţiîncât pierdeam obişnuinţacelor mai simple cuvinte:Facem cursuri, iniţieri şi meditaţii nu ca să tragem de noi ca de la cinci centimetri să ajungem brusc la 100, ci să ne înţelegem pe noi şi să creştem dragostea atât de mult, încât să se cureţe de buruienile din jurul nostru, şi atunci când vine timpul în viaţa fiecăruia, să crească 1000 de kilometri, nu 100 de centimetri.Deci, dacă vom putea să ne unim cu Eu-l nostru superior care are facultăţi atât de dezvoltate, vom cunoaşte tot ceea ce el cunoaşte, vom vedea tot ceea ce el vede şi vom auzi tot ceea ce el aude, şi vom fi perfecţi. Dar atât timp cât suntem separaţi, cât timp suntem doar o coadă care se mişcă, suntem privaţi de aceste bogăţii.Influenţa celor din jurul nostru este atât de puternică, atât de subtilă, atât de gradată încât adesea nici măcar nu realizăm cât de mult ne poate afecta.