Sunt trei dimensiuni componente ale conştiinţei umane, care ne deosebesc de animale. Ne naştem şi asfinţim odată cu ele, nu numai bătrânii se gândesc la trecut, nu numai tinerii la viitor şi nimeni nu poate trăi ca un cal jugănit, numai în prezent, viaţa noastra ar fi ca şi a lui, mâncare, ham, apă, somn, apoi iar mâncare, ham, apă şi din când în când bici, dacă l-ar vizita, trăgând căruţa şi auzind nechezatul unei iepe - cine ştie ce reverie de pe vremea când era armăsar.


sunt-trei-dimensiuni-componente-ale-conştiinţei-umane-care-ne-deosebesc-de-animale-ne-naştem-şi-asfinţim-odată-cu-ele-nu-numai-bătrânii-se
marin predasunttreidimensiunicomponentealeconştiinţeiumanecarenedeosebescdeanimalenenaştemşiasfinţimodatăcuelenunumaibătrâniisegândesctrecuttineriiviitornimenipoatetrăicauncaljugănitînprezentviaţanoastraarfiluimâncarehamapăsomnapoiiarapădincândbicidacălarvizitatrăgândcăruţaauzindnechezatuluneiiepecineştiereveriepevremeaeraarmăsarsunt treitrei dimensiunidimensiuni componentecomponente aleale conştiinţeiconştiinţei umanecare nene deosebescdeosebesc dede animalene naştemnaştem şişi asfinţimasfinţim odatăodată cucu elenu numainumai bătrâniibătrânii sese gândescgândesc lala trecutnu numainumai tineriitinerii lala viitorşi nimeninimeni nunu poatepoate trăitrăi caca unun calcal jugănitnumai înîn prezentviaţa noastranoastra arar fifi caca şiapoi iariar mâncareapă şişi dindin cândcând înîn cândcând bicitrăgând căruţacăruţa şişi auzindauzind nechezatulnechezatul uneiunei iepeiepecinecine ştieştie cece reveriereverie dede pepe vremeavremea cândcând eraera armăsarsunt trei dimensiunitrei dimensiuni componentedimensiuni componente alecomponente ale conştiinţeiale conştiinţei umanecare ne deosebescne deosebesc dedeosebesc de animalene naştem şinaştem şi asfinţimşi asfinţim odatăasfinţim odată cuodată cu elenu numai bătrâniinumai bătrânii sebătrânii se gândescse gândesc lagândesc la trecutnu numai tineriinumai tinerii latinerii la viitorla viitor şiviitor şi nimenişi nimeni nunimeni nu poatenu poate trăipoate trăi catrăi ca unca un calun cal jugănitnumai în prezentviaţa noastra arnoastra ar fiar fi cafi ca şişi a luiapoi iar mâncareapă şi dinşi din cânddin când încând în cândîn când bicitrăgând căruţa şicăruţa şi auzindşi auzind nechezatulauzind nechezatul uneinechezatul unei iepeunei iepecine ştiecine ştie ceştie ce reveriece reverie dereverie de pede pe vremeape vremea cândvremea când eracând era armăsar

Se spune că există trei timpuri: trecut, prezent şi viitor. Ce greşeală grosolană şi dăunătoare. Exista două feluri de timp, trecut şi viitor, prezentul e în afara timpului. Şi viaţa adevărată, liberă se află în afara timpului, adică în prezent. Cât de important este să ştim asta. Se poate trăi numai în prezent, adică liber.Ce este omul, când folosinţa timpului său sunt numai somn şi mâncare? O vită şi nimic mai mult!Monk (când valiza plină cu mâncare şi apă a lui Monk este furată): Ce voi mânca şi bea? Sharona: Adrian, au mâncare şi apă în Mexic. Monk: Răspunde la întrebare! Ce voi mânca şi bea!?Un vorbăreţ îţi spune tot ce ştie;Un om distrat, tot ce-ar putea... să tacă;Toţi tinerii, ce fac (nu-i ironie?!)Bătrânii ce-au făcut şi-i reverie... Şi numai proştii - ce-au de gând să facă.Când a părăsit trupul lui Al-Mawsili, sufletul Stăpânului Sunetului a dorit să ştie tot ce există pe lume în cele trei dimensiuni ale timpului: trecut, prezent şi viitor, iar întru aceasta a poposit în embrionul lui Al-Kindi, Înţeleptul Islamului, lăudat fie-i numele în veci alături de cel al lui Mahomed, Profetul lui Allah. Căci, în afară de Mahomed zis Rasul, nu e suflet mai mare decât acela al Stăpânului Sunetului, care a fost negrul Sa'id ibn Misjah, apoi persanul Al-Mawsili, apoi Al-Kindi, apoi însuşi Mahdi, cel ce a fost, cel ce este sub numele de Toz-Grec şi cel ce va fi ca să împlânte stindardul verde pentru toată veşnicia pe ruinele acestei lumi. Iar unii spun că acelaşi suflet s-a manifestat în cei paisprezece Imami, cei ascunşi şi cei revelaţi. Iar Mahdi a fost batin şi zahir, a fost ocultat şi s-a dezvăluit în toată măreţia sa, care vine imediat după aceea a lui Dumnezeu însuşi, dacă adevărat este că Mahomed şi el sunt identici.Oamenii despărţiţi n-au prezent, nici viitor comun. Ei au numai un biet trecut din care, dacă-l pigulesc, şi-l vântură, în loc să-l lase să-şi doarmă somnul, fac un venin din prezent. Şi de venin nu duce nimeni lipsă...