Suferinţa cauzată de năruirea viselor pe care le avem nu trebuie percepută ca şi ceva de care trebuie să scăpăm dacă putem sau care trebuie îndurat dacă nu se poate altfel. Ea este o oportunitate pe care nu trebuie să o pierdem, o şansă de a ne descoperi dorinţa pe care o avem după cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu vrea sa ne-o dea, şi care este o întâlnire cu El.


suferinţa-cauzată-de-năruirea-viselor-pe-care-avem-nu-trebuie-percepută-ca-şi-ceva-de-care-trebuie-să-scăpăm-dacă-putem-sau-care-trebuie
larry crabbsuferinţacauzatădenăruireaviselorpecareavemnutrebuieperceputăcaşicevascăpămdacăputemsauînduratsepoatealtfeleaesteoportunitatepierdemşansănedescoperidorinţadupăceamaimarebinecuvântaredumnezeuvreaneodeaîntâlnirecuelsuferinţa cauzatăcauzată dede năruireanăruirea viselorpe carecare lele avemavem nunu trebuietrebuie perceputăpercepută caca şişi cevaceva dede carecare trebuietrebuie săsă scăpămscăpăm dacădacă putemputem sausau carecare trebuietrebuie înduratîndurat dacădacă nunu sese poatepoate altfelea esteeste oo oportunitateoportunitate pepe carecare nunu trebuietrebuie săo pierdemo şansăşansă dene descoperidescoperi dorinţadorinţa pepe carecare oo avemavem dupădupă ceacea maimai maremare binecuvântarebinecuvântare pepe carecare dumnezeudumnezeu vreavrea saşi carecare esteeste oo întâlnireîntâlnire cucu elsuferinţa cauzată decauzată de năruireade năruirea viselornăruirea viselor peviselor pe carepe care lecare le avemle avem nuavem nu trebuienu trebuie perceputătrebuie percepută capercepută ca şica şi cevaşi ceva deceva de carede care trebuiecare trebuie sătrebuie să scăpămsă scăpăm dacăscăpăm dacă putemdacă putem sauputem sau caresau care trebuiecare trebuie îndurattrebuie îndurat dacăîndurat dacă nudacă nu senu se poatese poate altfelea este oeste o oportunitateo oportunitate peoportunitate pe carepe care nucare nu trebuienu trebuie sătrebuie să osă o pierdemo şansă dede a nea ne descoperine descoperi dorinţadescoperi dorinţa pedorinţa pe carepe care ocare o avemo avem dupăavem după ceadupă cea maicea mai maremai mare binecuvântaremare binecuvântare pebinecuvântare pe carepe care dumnezeucare dumnezeu vreadumnezeu vrea saşi care estecare este oeste o întâlnireo întâlnire cuîntâlnire cu el