Suferinţa cauzată de năruirea viselor pe care le avem nu trebuie percepută ca şi ceva de care trebuie să scăpăm dacă putem sau care trebuie îndurat dacă nu se poate altfel. Ea este o oportunitate pe care nu trebuie să o pierdem, o şansă de a ne descoperi dorinţa pe care o avem după cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu vrea sa ne-o dea, şi care este o întâlnire cu El.


suferinţa-cauzată-de-năruirea-viselor-pe-care-avem-nu-trebuie-percepută-ca-şi-ceva-de-care-trebuie-să-scăpăm-dacă-putem-sau-care-trebuie
larry crabbsuferinţacauzatădenăruireaviselorpecareavemnutrebuieperceputăcaşicevascăpămdacăputemsauînduratsepoatealtfeleaesteoportunitatepierdemşansănedescoperidorinţadupăceamaimarebinecuvântaredumnezeuvreaneodeaîntâlnirecuelsuferinţa cauzatăcauzată dede năruireanăruirea viselorpe carecare lele avemavem nunu trebuietrebuie perceputăpercepută caca şişi cevaceva dede carecare trebuietrebuie săsă scăpămscăpăm dacădacă putemputem sausau carecare trebuietrebuie înduratîndurat dacădacă nunu sese poatepoate altfelea esteeste oo oportunitateoportunitate pepe carecare nunu trebuietrebuie săo pierdemo şansăşansă dene descoperidescoperi dorinţadorinţa pepe carecare oo avemavem dupădupă ceacea maimai maremare binecuvântarebinecuvântare pepe carecare dumnezeudumnezeu vreavrea saşi carecare esteeste oo întâlnireîntâlnire cucu elsuferinţa cauzată decauzată de năruireade năruirea viselornăruirea viselor peviselor pe carepe care lecare le avemle avem nuavem nu trebuienu trebuie perceputătrebuie percepută capercepută ca şica şi cevaşi ceva deceva de carede care trebuiecare trebuie sătrebuie să scăpămsă scăpăm dacăscăpăm dacă putemdacă putem sauputem sau caresau care trebuiecare trebuie îndurattrebuie îndurat dacăîndurat dacă nudacă nu senu se poatese poate altfelea este oeste o oportunitateo oportunitate peoportunitate pe carepe care nucare nu trebuienu trebuie sătrebuie să osă o pierdemo şansă dede a nea ne descoperine descoperi dorinţadescoperi dorinţa pedorinţa pe carepe care ocare o avemo avem dupăavem după ceadupă cea maicea mai maremai mare binecuvântaremare binecuvântare pebinecuvântare pe carepe care dumnezeucare dumnezeu vreadumnezeu vrea saşi care estecare este oeste o întâlnireo întâlnire cuîntâlnire cu el

Nu ne ajunge să nu murim de foame sau de frig, ne mai trebuie ceva: ne mai trebuie o idee care să ne călăuzească şi să ne înalţe. Ideea este cea care porunceşte în tot ce facem, este cea care ne dă un sentiment de împăcare cu noi înşine, lămurindu-ne asupra rostului existenţei noastre.O femeie trebuie să fie în permanenţă mulţumită. Mulţumită, deoarece ea este cea care trebuie să dea, să ofere. Ea trebuie să ofere iubire, pentru că este iubire. Ea trebuie să ofere tot ceea ce este de oferit, tot ceea ce posedă, ea trebuie să absoarbă tensiunile. O responsabilitate extraordinară, vă spun. Mai mare ca a unui prim-ministru, ca a unui rege sau ca a oricărei alte persoane. Ea ar trebui să fie mândră de o astfel de responsabilitate care i-a fost încredinţată.Pentru a ajunge vedetă trebuie să ai ceva al tău, care să te diferenţieze de ceilalţi. Dacă nu ai un atu de la natură, inventează-l, exersează-l şi încearcă să te simţi bine cu acest ceva unic, pe care numai tu îl poţi dărui publicului. Altfel spus, publicul trebuie să te iubească pentru ceva ce îţi aparţine. Trebuie să fii confortabil cu ceea ce faci şi să nu pari fals sau forţat în nicio împrejurare. E greu? Cu siguranţă. Dar merită!Conducătorul nu poate niciodată să se identifice cu grupul. Dacă o face, nu mai este ceea ce ar trebui să fie. Conducătorul trebuie să meargă pe o frânghie aflată între consimţământul pe care trebuie să-l câştige şi controlul pe care trebuie să-l exerciteOrice om care încearcă să realizeze ceva trebuie să creadă în el însuşi, iar dacă sarcina pe care şi-o propune îi depăşeşte puterile obişnuite, el trebuie să îşi cultive credinţa în Dumnezeu.Vânătoarea de mentori este probabil cea mai bănoasă acţiune pe care poţi să o dezvolţi. Dacă nu ai experienţă, să faci de capul tău este o crimă. Dacă te aliezi cu oameni care nu ştiu nici ei, este contraproductiv şi mai mult te împotmoleşte decât să te ajute. Îţi trebuie o persoană cu capul pe umeri, care a obţinut deja rezultatele pe care tu le vrei. Trebuie să îl tragi de mânecă şi să îl întrebi: