Specific pentru omul imatur este că el vrea să moară nobil pentru o cauză, în timp ce omul matur vrea să trăiască umil pentru una.


specific-pentru-omul-imatur-este-că-el-vrea-să-moară-nobil-pentru-o-cauză-în-timp-omul-matur-vrea-să-trăiască-umil-pentru-una
wilhelm stekelspecificpentruomulimaturesteelvreamoarănobilcauzăîntimpmaturtrăiascăumilunaspecific pentrupentru omulomul imaturimatur esteeste căcă elel vreavrea săsă moarămoară nobilnobil pentrupentru oo cauzăîn timptimp cece omulomul maturmatur vreavrea săsă trăiascătrăiască umilumil pentrupentru unaspecific pentru omulpentru omul imaturomul imatur esteimatur este căeste că elcă el vreael vrea săvrea să moarăsă moară nobilmoară nobil pentrunobil pentru opentru o cauzăîn timp cetimp ce omulce omul maturomul matur vreamatur vrea săvrea să trăiascăsă trăiască umiltrăiască umil pentruumil pentru unaspecific pentru omul imaturpentru omul imatur esteomul imatur este căimatur este că eleste că el vreacă el vrea săel vrea să moarăvrea să moară nobilsă moară nobil pentrumoară nobil pentru onobil pentru o cauzăîn timp ce omultimp ce omul maturce omul matur vreaomul matur vrea sămatur vrea să trăiascăvrea să trăiască umilsă trăiască umil pentrutrăiască umil pentru unaspecific pentru omul imatur estepentru omul imatur este căomul imatur este că elimatur este că el vreaeste că el vrea săcă el vrea să moarăel vrea să moară nobilvrea să moară nobil pentrusă moară nobil pentru omoară nobil pentru o cauzăîn timp ce omul maturtimp ce omul matur vreace omul matur vrea săomul matur vrea să trăiascămatur vrea să trăiască umilvrea să trăiască umil pentrusă trăiască umil pentru una

Filmul nu e doar pentru femei, aşa cum am crezut eu (idei preconcepute), e pentru toată lumea care vrea (sau încă nu ştie că vrea) să trăiască un pic mai intens.Atunci când omul iese din el însuşi prin supunere şi se abandonează, Dumnezeu este constrâns să pătrundă în el, căci dacă acest om nu vrea nimic pentru el însuşi, Dumnezeu trebuie să vrea pentru acest om.Omul nu poate să vrea decât ceea ce iubeşte. Iubirea este la el unicul îndemn pentru voinţă şi pentru orice stimulent şi mobil în viaţă.Omul este mai nobil decât moartea, prea nobil pentru ea - şi asta constituie libertatea minţii lui.Măgarul calcă deseori peste cea mai frumoasă floare, omul pe inima fratelui său şi astfel deseori un suflet nobil devine obiectul ridicolului, pentru că cei din jur nu înţeleg ce are el specific şi bun.Omul este mai nobil decât viaţa, prea nobil pentru ea - şi asta este evlavia din inima lui.