Sfântul Duh împlineşte voinţa comună a Celor Trei, fiind trimis de Tatăl şi transmis de Fiul.


sfântul-duh-împlineşte-voinţa-comună-a-celor-trei-fiind-trimis-de-tatăl-şi-transmis-de-fiul
sfântul simeon noul teologsfântulduhîmplineştevoinţacomunăcelortreifiindtrimisdetatălşitransmisfiulsfântul duhduh împlineşteîmplineşte voinţavoinţa comunăfiind trimistrimis dede tatăltatăl şişi transmistransmis dede fiulsfântul duh împlineşteduh împlineşte voinţaîmplineşte voinţa comunăcomună a celora celor treifiind trimis detrimis de tatălde tatăl şitatăl şi transmisşi transmis detransmis de fiulsfântul duh împlineşte voinţaduh împlineşte voinţa comunăvoinţa comună a celorcomună a celor treifiind trimis de tatăltrimis de tatăl şide tatăl şi transmistatăl şi transmis deşi transmis de fiulsfântul duh împlineşte voinţa comunăîmplineşte voinţa comună a celorvoinţa comună a celor treifiind trimis de tatăl şitrimis de tatăl şi transmisde tatăl şi transmis detatăl şi transmis de fiul

Trei sunt Care mărturisesc în cer şi aceşti Trei una sunt: Tatăl, Cuvântul Şi Sfântul Duh.În Treime există trei persoane şi o singură natură, iar voinţa este comună celor trei persoane. Astfel, voinţa este legată de natură şi nu de persoană; altminteri ar trebui să postulăm trei voinţe în Treime.Teologia dinainte de Niceea, a văzut în Tatăl, izvorul existenţei, în Fiul, raţionalitatea, sensul care structurează şi rânduieşte totul, iar în Sfântul Duh, dinamismul care face ca întreaga creaţie să tindă spre plenitudine.Fiul şi Sfântul Duh sunt cele două mâini ale Tatălui.În cer, Sfântul Duh purcedeDe la Tatăl, din rărunchi.Pe pământ, însă, se vedeCă purcede... de la Unchi.Parisul, această auroră în mijlocul celor vii, voinţa sa, legea sa, fenomenul său, cuvântul de ordine transmis avangardei umane.