Sara... sara... sfânta şi limpedea mare îşi întinde pânzăriile transparente de azur sub luna care-n nălţimea depărtată a cerului trece ca un mare măr de aur neţinut de nimic în eterul albastru... pustiile Nubiei lucesc verziu-sur ca câmpii de gheaţă pe care a căzut o ninsoare uşoară şi Memfis, divina Memfis, îşi ridică colosalele ei zidiri ninse de lună în depărtarea ţării... pare că-ntr-o noapte de vară ar fi nins deodată o pulbere de diamant peste toată lumea şi urmele acelei străluciri ar fi muiat şi-ndulcit aerul cel dulce al Egipetului, şi numai Nilul îşi leagănă mişcătoarele şi lungile lui maluri de papură pintre care curg oglinzile lui mari, care reflectă lumea cerului şi parecă apele lui, mişcându-se una peste alta ca linţolii de cristal mişcător, sună în adânc cântarea cântărilor.


sara-sara-sfânta-şi-limpedea-mare-îşi-întinde-pânzăriile-transparente-de-azur-sub-luna-care-n-nălţimea-depărtată-a-cerului-trece-ca
mihai eminescusarasarasfântaşilimpedeamareîşiîntindepânzăriiletransparentedeazursublunacarennălţimeadepărtatăceruluitrececaunmăraurneţinutnimicîneterulalbastrupustiilenubieilucescverziusurcâmpiigheaţăpecarecăzutninsoareuşoarămemfisdivinaridicăcolosaleleeizidirininselunădepărtareaţăriiparecăntronoaptevarăarfininsdeodatăpulberediamantpestetoatălumeaurmeleaceleistrălucirimuiatşindulcitaerulceldulcealegipetuluinumainilulleagănămişcătoarelelungileluimaluripapurăpintrecurgoglinzilemarireflectăparecăapeleluimişcânduseunaaltalinţoliicristalmişcătorsunăadânccântareacântărilorsara sarasara sfântasfânta şişi limpedealimpedea maremare îşiîşi întindeîntinde pânzăriilepânzăriile transparentetransparente dede azurazur subsub lunanălţimea depărtatăcerului trecetrece caca unun maremare mărmăr dede auraur neţinutneţinut dede nimicnimic înîn eteruleterul albastrualbastru pustiilepustiile nubieinubiei lucescca câmpiicâmpii dede gheaţăgheaţă pepe carecăzut oo ninsoareninsoare uşoarăuşoară şişi memfisdivina memfisîşi ridicăridică colosalelecolosalele eiei zidirizidiri ninseninse dede lunălună înîn depărtareadepărtarea ţăriiţării parenoapte dede varăvară arar fifi ninsnins deodatădeodată oo pulberepulbere dede diamantdiamant pestepeste toatătoată lumealumea şişi urmeleurmele aceleiacelei străluciristrăluciri arar fifi muiataerul celcel dulcedulce alal egipetuluişi numainumai nilulnilul îşiîşi leagănăleagănă mişcătoarelemişcătoarele şişi lungilelungile luilui malurimaluri dede papurăpapură pintrepintre carecare curgcurg oglinzileoglinzile luilui maricare reflectăreflectă lumealumea ceruluicerului şişi parecăparecă apeleapele luiuna pestepeste altaalta caca linţoliilinţolii dede cristalcristal mişcătorsună înîn adâncadânc cântareacântarea cântărilorsara sara sfântasara sfânta şisfânta şi limpedeaşi limpedea marelimpedea mare îşimare îşi întindeîşi întinde pânzăriileîntinde pânzăriile transparentepânzăriile transparente detransparente de azurde azur subazur sub lunadepărtată a ceruluia cerului trececerului trece catrece ca unca un mareun mare mărmare măr demăr de aurde aur neţinutaur neţinut deneţinut de nimicde nimic înnimic în eterulîn eterul albastrueterul albastru pustiilealbastru pustiile nubieipustiile nubiei lucescca câmpii decâmpii de gheaţăde gheaţă pegheaţă pe carecare a căzuta căzut ocăzut o ninsoareo ninsoare uşoarăninsoare uşoară şiuşoară şi memfisîşi ridică colosaleleridică colosalele eicolosalele ei zidiriei zidiri ninsezidiri ninse deninse de lunăde lună înlună în depărtareaîn depărtarea ţăriidepărtarea ţării parenoapte de varăde vară arvară ar fiar fi ninsfi nins deodatănins deodată odeodată o pulbereo pulbere depulbere de diamantde diamant pestediamant peste toatăpeste toată lumeatoată lumea şilumea şi urmeleşi urmele aceleiurmele acelei străluciriacelei străluciri arstrăluciri ar fiar fi muiataerul cel dulcecel dulce aldulce al egipetuluişi numai nilulnumai nilul îşinilul îşi leagănăîşi leagănă mişcătoareleleagănă mişcătoarele şimişcătoarele şi lungileşi lungile luilungile lui malurilui maluri demaluri de papurăde papură pintrepapură pintre carepintre care curgcare curg oglinzilecurg oglinzile luioglinzile lui maricare reflectă lumeareflectă lumea ceruluilumea cerului şicerului şi parecăşi parecă apeleparecă apele luiuna peste altapeste alta caalta ca linţoliica linţolii delinţolii de cristalde cristal mişcătorsună în adâncîn adânc cântareaadânc cântarea cântărilor

Muma Soarelui îi mai spuse că l-a întrebat despre bărbatul ei şi fiu-său îi răspunse că nu ştie de seama lui nimic, fiindcă, de va şedea în vro pădure deasă şi mare, vederea lui nu poate străbate prin toate colţurile şi afundăturile, ci că altă nădejde nu e, decât să meargă la Vânt. Îi dete şi acolo o găină să mănânce şi îi zise să păstreze oscioarele cu îngrijire. După ce lepădă a doua pereche de opinci, car se spărsese şi acelea, luă legătura cu oscioarele, copilul în braţe şi toiagul în mână şi porni spre Vânt. În calea aceasta întâlni nişte greutăţi şi mai mari, căci dete, una după alta, peste munţi de cremene din care ţâşnea flacări de foc, peste păduri nemaiumblate şi peste câmpii de gheaţă cu nămeţi de zăpadă. P-aci, p-aci, era să se prăpădească, biată femeie; însă, cu stăruinţa ei şi cu ajutorul lui Dumnezeu, birui şi aceste greutăţi mari, şi ajunse la o văgăună care era într-un colţ de munte, mare de putea să intre şapte cetăţi într-însa. Acolo şedea Vântul.Apa este dimensiunea ecologică fundamentală a existenţei: Meuza îşi leagănă meduza, Rinul îşi mângâie vecinul; întinzându-şi pânzele, Dunărea îşi leapădă pulberea; în arca lui Noe, chiar şi Eufratul suie Araratul; la umbra piramidei, Nilul îşi plimbă crocodilul; Amazonul cară ozonul...Vântul primăverii a bătut; peste dealuri, peste văi, peste ani, dorul leagănului mă ajunge; spre codru mi se întorc ochii, şi zăresc umbra părului copilăriei mele, care îşi întinde ramurile ca nişte braţe ce îşi scutură florile pe inima mea ca o ploiţă răcoroasă.Într-una din primele seri ale lunei mai, pe la orele 9, veţi găsi Carul Mare aproape deasupra capului. Cu ajutorul stelelor ei, vom găsi una dintre cele mai frumoase constelaţii ale cerului primăverii: Leul. Duceţi o linie închipuită prin roatele din urmă ale Carului Mare (Ursa Mare) drept spre sud şi veţi da de o stea strălucitoare foarte albă, un adevărat diamant al cerului, Regulus, sau α din Leul. Dacă priviţi spre Regulus cu un binoclu, veţi găsi în apropierea lui o steluţă. Regulus e un soare enorm, de la care lumina ne ajunge în 35 de ani.Îşi poartă soarele corabia peste ziŞi luna-şi poartă corabia peste noapte,Îţi porţi corabia peste umbra meaŞi umbra mea se leagănă spre moarte.Dacă văzu că aşa merge treaba, îşi făcu o căscioară, îşi mai îndulci şi el traiul şi-şi dete copiii la dascăl ca să înveţe carte. Într-una din zile, ducându-se mai de dimineaţă să-şi ia merticul, dete peste pasărea ale cui ouă le lua el. Sta pe cuib. Aşa frumuseţe de pasăre nu mai văzuse, nici mai auzise. Îndată îi trăsni prin cap că ar fi bine să o ducă acasă la dânsul. O şi luă binişor şi cu mare bucurie aduse la bordeiul lui pe stăpâna ouălor. Apoi, ducându-se în târg, porunci o colivie foarte frumoasă şi foarte mare, în care colivie îşi aşeză găina şi o îngrijea ca pe copiii lui. Cu chipul acesta scăpă şi de drumul de toate zilele prin pădure şi de suitul în copaci.