S-a spus că marile evenimente ale lumii au loc în minte. În minte şi numai acolo se petrec marile păcate ale omenirii.


s-a-spus-că-marile-evenimente-ale-lumii-loc-în-minte-În-minte-şi-numai-acolo-se-petrec-marile-păcate-ale-omenirii
oscar wildespusmarileevenimentealelumiilocînminteÎnminteşinumaiacolosepetrecpăcateomeniriispus căcă marilemarile evenimenteevenimente aleale lumiilumii auau locloc înîn minteÎn minteminte şişi numainumai acoloacolo sese petrecpetrec marilemarile păcatepăcate aleale omeniriispus că marilecă marile evenimentemarile evenimente aleevenimente ale lumiiale lumii aulumii au locau loc înloc în minteÎn minte şiminte şi numaişi numai acolonumai acolo seacolo se petrecse petrec marilepetrec marile păcatemarile păcate alepăcate ale omeniriispus că marile evenimentecă marile evenimente alemarile evenimente ale lumiievenimente ale lumii auale lumii au loclumii au loc înau loc în minteÎn minte şi numaiminte şi numai acoloşi numai acolo senumai acolo se petrecacolo se petrec marilese petrec marile păcatepetrec marile păcate alemarile păcate ale omeniriispus că marile evenimente alecă marile evenimente ale lumiimarile evenimente ale lumii auevenimente ale lumii au locale lumii au loc înlumii au loc în minteÎn minte şi numai acolominte şi numai acolo seşi numai acolo se petrecnumai acolo se petrec marileacolo se petrec marile păcatese petrec marile păcate alepetrec marile păcate ale omenirii

Marile evenimente ale lumii au întâi o finalitate, apoi se declanşează.Marile adevăruri eterne, marile principii ale vieţii preced toate religiile.Marile realizări ale omenirii au rezultat din transmiterea ideilor şi a entuziasmului.Germanii au pe conştiinţă toate marile păcate culturale ale ultimelor patru veacuri.Noţiunile de minte conştientă, minte subconştientă şi minte supraconştientă sunt elementele cheie ale procesului de dezvoltare personală.Zilele mele se petrec în mijlocul cărţilor. Văd împrejurul meu unde arunc ochii la întâmplare, marile spirite ale timpurilor vechi. Sunt amicii mei, călăuzitori şi vecinic credincioşi.