S-a obiectat că prin desfiinţarea proprietăţii private va înceta orice activitate şi că o lene generală va cuprinde lumea. Dacă ar fi aşa, societatea burgheză ar fi trebuit demult să piară din cauza trândăviei, căci în această societate cei care lucrează nu agonisesc, iar cei care agonisesc nu lucrează.


s-a-obiectat-că-prin-desfiinţarea-proprietăţii-private-va-înceta-orice-activitate-şi-că-o-lene-generală-va-cuprinde-lumea-dacă-ar-fi-aşa
karl marxobiectatprindesfiinţareaproprietăţiiprivatevaîncetaoriceactivitateşilenegeneralăcuprindelumeadacăarfiaşasocietateaburghezătrebuitdemultpiarădincauzatrândăvieicăciînaceastăsocietateceicarelucreazănuagonisesciaragonisesclucreazăobiectat căcă prinprin desfiinţareadesfiinţarea proprietăţiiproprietăţii privateprivate vava încetaorice activitateactivitate şio lenelene generalăgenerală vava cuprindecuprinde lumeadacă arar fifi aşasocietatea burghezăburgheză arar fifi trebuittrebuit demultdemult săsă piarăpiară dindin cauzacauza trândăvieicăci înîn aceastăaceastă societatesocietate ceicei carecare lucreazălucrează nunu agonisesciar ceicei carecare agonisescagonisesc nunu lucreazăobiectat că princă prin desfiinţareaprin desfiinţarea proprietăţiidesfiinţarea proprietăţii privateproprietăţii private vaprivate va încetava înceta oriceînceta orice activitateorice activitate şiactivitate şi căcă o leneo lene generalălene generală vagenerală va cuprindeva cuprinde lumeadacă ar fiar fi aşasocietatea burgheză arburgheză ar fiar fi trebuitfi trebuit demulttrebuit demult sădemult să piarăsă piară dinpiară din cauzadin cauza trândăvieicăci în aceastăîn această societateaceastă societate ceisocietate cei carecei care lucreazăcare lucrează nulucrează nu agonisesciar cei carecei care agonisesccare agonisesc nuagonisesc nu lucrează

Ceea ce caracterizează comunismul nu este desfiinţarea proprietăţii în general, ci desfiinţarea proprietăţii burgheze.Femeia cu purtare bună agoniseşte cinstire, iar cea care urăşte cinstea e o ruşine. Nu leneşii ci silitorii agonisesc avere.Cărţile alcătuiesc un fel de societate, ce ne-o formăm singuri. Fiecare le alegem după firea noastră. Cei care citesc cărţi bune sunt în situaţia celor care trăiesc în societatea aleasă. Cei care citesc cărţi rele sunt întocmai ca cei care umblă în societatea rea şi care – în cel mai bun caz – pierd timpul fără folos.Cine spune că e imposibil n-ar trebui să-i deranjeze pe cei care lucrează ca să arate că nu e aşa.Când spunem Va veni o vreme când amorul va dispare, când cei care suferă din cauza iubirii vor părea ridicoli? Cine ştie? Dar ce poate face starea de lucruri care va fi cândva, pentru cei de acum... pentru cei care şi-au încheiat ciclul revoluţiei pe planetă, sub această zodie de azi?