Să ştii că există ceva de nepătruns pentru noi, care se manifestă ca o înţelepciune supremă şi ca o frumuseţe neasemuită, pe care mijloacele noastre modeste le pot percepe numai în cele mai primitive forme – această cunoaştere, acest sentiment se află în centrul adevăratei religiozităţi. În acest sens, dar numai în acest sens, aparţin categoriei oamenilor profund religioşi.


să-ştii-că-există-ceva-de-nepătruns-pentru-noi-care-se-manifestă-ca-o-înţelepciune-supremă-şi-ca-o-frumuseţe-neasemuită-pe-care-mijloacele
albert einsteinştiiexistăcevadenepătrunspentrunoicaresemanifestăcaînţelepciunesupremăşifrumuseţeneasemuităpemijloacelenoastremodestepotpercepenumaiîncelemaiprimitiveformeaceastăcunoaştereacestsentimentaflăcentruladevărateireligiozităţiÎnsensdaraparţincategorieioamenilorprofundreligioşisă ştiiştii căcă existăexistă cevaceva dede nepătrunsnepătruns pentrupentru noicare sese manifestămanifestă caca oo înţelepciuneînţelepciune supremăsupremă şişi caca oo frumuseţefrumuseţe neasemuităpe carecare mijloacelemijloacele noastrenoastre modestemodeste lele potpot percepepercepe numainumai înîn celecele maimai primitiveprimitive formeforme –– aceastăaceastă cunoaştereacest sentimentsentiment sese aflăaflă înîn centrulcentrul adevărateiadevăratei religiozităţiÎn acestacest sensdar numainumai înîn acestacest sensaparţin categorieicategoriei oamenilorprofund religioşisă ştii căştii că existăcă există cevaexistă ceva deceva de nepătrunsde nepătruns pentrunepătruns pentru noicare se manifestăse manifestă camanifestă ca oca o înţelepciuneo înţelepciune supremăînţelepciune supremă şisupremă şi caşi ca oca o frumuseţeo frumuseţe neasemuităpe care mijloacelecare mijloacele noastremijloacele noastre modestenoastre modeste lemodeste le potle pot percepepot percepe numaipercepe numai înnumai în celeîn cele maicele mai primitivemai primitive formeprimitive forme –forme – această– această cunoaştereacest sentiment sesentiment se aflăse află înaflă în centrulîn centrul adevărateicentrul adevăratei religiozităţiÎn acest sensdar numai înnumai în acestîn acest sensaparţin categoriei oamenilorcategoriei oamenilor profundoamenilor profund religioşi

Nu plasaţi mântuirea în viitor pentru că aşa nu va veni niciodată. Cereţi-o acum. Acceptaţi-o acum. Împărăţia lui Dumnezeu se manifestă numai în acest moment, numai în acest loc. -Paul Ferrini
nu-plasaţi-mântuirea-în-viitor-pentru-că-aşa-nu-va-veni-niciodată-cereţi-o-acum-acceptaţi-o-acum-Împărăţia-lui-dumnezeu-se-manifestă
Ceea ce este crucial în confruntarea cu pierderea este să nu sari peste această lecţie. Acest lucru te face un învingător în cel mai profund sens. -Dayananda Saraswati
ceea-este-crucial-în-confruntarea-cu-pierderea-este-să-nu-sari-peste-această-lecţie-acest-lucru-te-face-un-învingător-în-cel-mai-profund
Cele mai importante soluţii pentru un succes major sunt: mai întâi, să fii la locul potrivit la momentul potrivit şi apoi, să faci ceva în acest sens. -Ray Kroc
cele-mai-importante-soluţii-pentru-un-succes-major-sunt-mai-întâi-să-fii-locul-potrivit-momentul-potrivit-şi-apoi-să-faci-ceva-în-acest-sens