Să ştii că există ceva de nepătruns pentru noi, care se manifestă ca o înţelepciune supremă şi ca o frumuseţe neasemuită, pe care mijloacele noastre modeste le pot percepe numai în cele mai primitive forme – această cunoaştere, acest sentiment se află în centrul adevăratei religiozităţi. În acest sens, dar numai în acest sens, aparţin categoriei oamenilor profund religioşi.


să-ştii-că-există-ceva-de-nepătruns-pentru-noi-care-se-manifestă-ca-o-înţelepciune-supremă-şi-ca-o-frumuseţe-neasemuită-pe-care-mijloacele
albert einsteinştiiexistăcevadenepătrunspentrunoicaresemanifestăcaînţelepciunesupremăşifrumuseţeneasemuităpemijloacelenoastremodestepotpercepenumaiîncelemaiprimitiveformeaceastăcunoaştereacestsentimentaflăcentruladevărateireligiozităţiÎnsensdaraparţincategorieioamenilorprofundreligioşisă ştiiştii căcă existăexistă cevaceva dede nepătrunsnepătruns pentrupentru noicare sese manifestămanifestă caca oo înţelepciuneînţelepciune supremăsupremă şişi caca oo frumuseţefrumuseţe neasemuităpe carecare mijloacelemijloacele noastrenoastre modestemodeste lele potpot percepepercepe numainumai înîn celecele maimai primitiveprimitive formeforme –– aceastăaceastă cunoaştereacest sentimentsentiment sese aflăaflă înîn centrulcentrul adevărateiadevăratei religiozităţiÎn acestacest sensdar numainumai înîn acestacest sensaparţin categorieicategoriei oamenilorprofund religioşisă ştii căştii că existăcă există cevaexistă ceva deceva de nepătrunsde nepătruns pentrunepătruns pentru noicare se manifestăse manifestă camanifestă ca oca o înţelepciuneo înţelepciune supremăînţelepciune supremă şisupremă şi caşi ca oca o frumuseţeo frumuseţe neasemuităpe care mijloacelecare mijloacele noastremijloacele noastre modestenoastre modeste lemodeste le potle pot percepepot percepe numaipercepe numai înnumai în celeîn cele maicele mai primitivemai primitive formeprimitive forme –forme – această– această cunoaştereacest sentiment sesentiment se aflăse află înaflă în centrulîn centrul adevărateicentrul adevăratei religiozităţiÎn acest sensdar numai înnumai în acestîn acest sensaparţin categoriei oamenilorcategoriei oamenilor profundoamenilor profund religioşi

Nu există fericire şi nici nu trebuie să existe, iar dacă există un sens şi un ţel în viaţă, acest sens şi acest ţel nu constau deloc în fericirea noastră personală, ci în ceva mult mai mare şi mai înţelept. Să faci binele!Nu plasaţi mântuirea în viitor pentru că aşa nu va veni niciodată. Cereţi-o acum. Acceptaţi-o acum. Împărăţia lui Dumnezeu se manifestă numai în acest moment, numai în acest loc.Orice persoană care este serios implicată în activităţi ştiinţifice, devine convinsă că un spirit se manifestă în legile universului – un spirit mult superior celui uman, unul în faţa căruia noi, cu puterile noastre modeste, ar trebuie să fim umili. În acest fel, calea ştiinţei ne conduce la un sentiment religios de un soi special, care este într-adevăr destul de diferit de religiozitatea cuiva mai naiv.Avem acces nu numai la banca de date din subconştient, ci şi la toate informaţiile exterioare experienţei noastre individuale, în măsura în care ne deschidem comunicării cu acest spirit al înţelepciunii infinite, el se manifestă pentru noi şi prin noi. Astfel ne conectăm la însăşi inima universului.Ceea ce este crucial în confruntarea cu pierderea este să nu sari peste această lecţie. Acest lucru te face un învingător în cel mai profund sens.Cele mai importante soluţii pentru un succes major sunt: mai întâi, să fii la locul potrivit la momentul potrivit şi apoi, să faci ceva în acest sens.