Rolul jucat de timp la începutul universului eu cred că este cheia finală spre a elimina nevoia de un Mare Arhitect (Dumnezeu), şi pentru a dezvălui modul în care universul s-a auto-creat... Timpul în sine trebuie să ajungă la o oprire [la singularitate]. Nu se poate ajunge la un timp înainte de Big Bang, pentru că nu a existat timp înainte de Big Bang. Am găsit în sfârşit ceva ce nu are o cauză, deoarece nu a existat timp în care să existe o cauză. Pentru mine acest lucru înseamnă că nu există nici o posibilitate de a avea un creator, deoarece nu este timp în care să fi existat un creator. Din moment ce timpul a început în momentul Big Bang-ului, a fost un eveniment care nu ar fi putut fi provocat sau creat de cineva sau ceva... Aşa că atunci când oamenii mă întreabă dacă un Dumnezeu a creat universul, eu le spun că întrebarea în sine nu are sens. Timpul nu a existat înainte de Big Bang, aşa că nu este timp în care Dumnezeu să poată să facă universul. Este ca şi cum ai cere indicaţii pentru a ajunge la marginea Pământului. Pământul este o sferă. Nu are o margine, aşa că a o căuta este un exerciţiu inutil.


rolul-jucat-de-timp-începutul-universului-cred-că-este-cheia-finală-spre-a-elimina-nevoia-de-un-mare-arhitect-dumnezeu-şi-pentru-a-dezvălui
stephen hawkingroluljucatdetimpînceputuluniversuluicredestecheiafinalăspreeliminanevoiaunmarearhitectdumnezeuşipentrudezvăluimodulîncareuniversulautocreattimpulsinetrebuieajungăopriresingularitatenusepoateajungeînaintebigbangnuexistatbangamgăsitsfârşitcevaarecauzădeoareceexistecauzăpentruacestlucruînseamnăexistăniciposibilitateaveacreatorficreatordinmomenttimpulînceputmomentulbanguluifostevenimentarpututprovocatsaucreatcinevacevaaşaatuncicândoameniiîntreabădacădumnezeuuniversulspunîntrebareasensaşapoatăfacăuniversulestecacumaicereindicaţiimargineapământuluipământulsferămarginecăutaexerciţiuinutilrolul jucatjucat dede timptimp lala începutulînceputul universuluiuniversului eueu credcred căcă esteeste cheiacheia finalăfinală spreelimina nevoianevoia dede unun maremare arhitectarhitect (dumnezeu)şi pentrudezvălui modulmodul înîn carecare universultimpul înîn sinesine trebuietrebuie săsă ajungăajungă lao oprireoprire [la[la singularitate]nu sese poatepoate ajungeajunge lala unun timptimp înainteînainte dede bigbig bangpentru căcă nuexistat timptimp înainteînainte dede bigbig bangam găsitgăsit înîn sfârşitsfârşit cevaceva cece nunu areare oo cauzădeoarece nuexistat timptimp înîn carecare săsă existeexiste oo cauzăpentru minemine acestacest lucrulucru înseamnăînseamnă căcă nunu existăexistă nicinici oo posibilitateposibilitate deavea unun creatordeoarece nunu esteeste timptimp înîn carecare săsă fifi existatexistat unun creatordin momentmoment cece timpulînceput înîn momentulmomentul bigfost unun evenimenteveniment carecare nunu arar fifi pututputut fifi provocatprovocat sausau creatcreat dede cinevacineva sausau cevaceva aşaaşa căcă atunciatunci cândcând oameniioamenii mămă întreabăîntreabă dacădacă unun dumnezeucreat universulle spunspun căcă întrebareaîntrebarea înîn sinesine nunu areare senstimpul nuexistat înainteînainte dede bigbig bangaşa căcă nunu esteeste timptimp înîn carecare dumnezeudumnezeu săsă poatăpoată săsă facăfacă universuleste caca şişi cumcum aiai cerecere indicaţiiindicaţii pentruajunge lala margineamarginea pământuluipământul esteeste oo sferănu areare oo margineaşa căo căutacăuta esteeste unun exerciţiuexerciţiu inutilrolul jucat dejucat de timpde timp latimp la începutulla începutul universuluiînceputul universului euuniversului eu credeu cred căcred că estecă este cheiaeste cheia finalăcheia finală sprespre a eliminaa elimina nevoiaelimina nevoia denevoia de unde un mareun mare arhitectmare arhitect (dumnezeu)pentru a dezvăluia dezvălui moduldezvălui modul înmodul în careîn care universultimpul în sineîn sine trebuiesine trebuie sătrebuie să ajungăsă ajungă laajungă la ola o oprireo oprire [laoprire [la singularitate]nu se poatese poate ajungepoate ajunge laajunge la unla un timpun timp înaintetimp înainte deînainte de bigde big bangpentru că nunu a existata existat timpexistat timp înaintetimp înainte deînainte de bigde big bangam găsit îngăsit în sfârşitîn sfârşit cevasfârşit ceva ceceva ce nuce nu arenu are oare o cauzănu a existata existat timpexistat timp întimp în careîn care săcare să existesă existe oexiste o cauzăpentru mine acestmine acest lucruacest lucru înseamnălucru înseamnă căînseamnă că nucă nu existănu există niciexistă nici onici o posibilitateo posibilitate dede a aveaa avea unavea un creatordeoarece nu estenu este timpeste timp întimp în careîn care săcare să fisă fi existatfi existat unexistat un creatordin moment cemoment ce timpultimpul a începuta început înînceput în momentulîn momentul biga fost unfost un evenimentun eveniment careeveniment care nucare nu arnu ar fiar fi pututfi putut fiputut fi provocatfi provocat sauprovocat sau creatsau creat decreat de cinevade cineva saucineva sau cevasau ceva aşaceva aşa căaşa că atuncică atunci cândatunci când oameniicând oamenii măoamenii mă întreabămă întreabă dacăîntreabă dacă undacă un dumnezeudumnezeu a creata creat universuleu le spunle spun căspun că întrebareacă întrebarea înîntrebarea în sineîn sine nusine nu arenu are sensnu a existata existat înainteexistat înainte deînainte de bigde big bangaşa că nucă nu estenu este timpeste timp întimp în careîn care dumnezeucare dumnezeu sădumnezeu să poatăsă poată săpoată să facăsă facă universuleste ca şica şi cumşi cum aicum ai cereai cere indicaţiicere indicaţii pentrupentru a ajungea ajunge laajunge la margineala marginea pământuluipământul este oeste o sferănu are oare o marginea o căutao căuta estecăuta este uneste un exerciţiuun exerciţiu inutil

Adversarii teoriei big bang-ului au ripostat, încercând să submineze pretinsul succes al nucleosintezei big bang. -Simon Singh
adversarii-teoriei-big-bang-ului-ripostat-încercând-să-submineze-pretinsul-succes-al-nucleosintezei-big-bang
Dacă-mi spuneţi ce-a fost înainte de
dacă-mi-spuneţi-a-fost-înainte-de-big-bang-vă-explic-în-detaliu-va-fi-după-big-crunch