Proximo (ţinând în mână o sabie): Înfigeţi acest obiect în carnea altui om, iar ei vă vor aplauda şi vă vor iubi pentru acest fapt. Se poate ca şi voi să îi iubiţi.


proximo-ţinând-în-mână-o-sabie-Înfigeţi-acest-obiect-în-carnea-altui-om-iar-ei-vă-vor-aplauda-şi-vă-vor-iubi-pentru-acest-fapt-se-poate-ca
gladiatorulproximoţinândînmânăsabieÎnfigeţiacestobiectcarneaaltuiomiareivoraplaudaşiiubipentrufaptsepoatecavoiîiiubiţiproximo (ţinând(ţinând înîn mânămână oo sabie)Înfigeţi acestacest obiectobiect înîn carneacarnea altuialtui omiar eiei văvă voraplauda şivă voriubi pentrupentru acestacest faptse poatepoate caca şişi voivoi săîi iubiţiproximo (ţinând în(ţinând în mânăîn mână omână o sabie)Înfigeţi acest obiectacest obiect înobiect în carneaîn carnea altuicarnea altui omiar ei văei vă vorvă vor aplaudavor aplauda şiaplauda şi văşi vă vorvă vor iubivor iubi pentruiubi pentru acestpentru acest faptse poate capoate ca şica şi voişi voi săvoi să îisă îi iubiţi