Privesc cărţile din bibliotecă. Deschid o carte, a ta, a mea... şi pun în mişcare o întreagă Lume, ideile încep să prindă viaţă într-o altă dimensiune spirituală. Trăim prin dimensiunea spirituală a Realităţii sociale dar şi Realitatea Cărţilor. Dispare dimensiunea ideatică, dispare fiinţarea noastră. Prin Cărţi, copiii noştri învaţă dimensiunea Spirituală, deschid cartea daruită de noi, deschid basmele lor şi visele noastre despre Fericire.


privesc-cărţile-din-bibliotecă-deschid-o-carte-a-a-mea-şi-pun-în-mişcare-o-întreagă-lume-ideile-încep-să-prindă-viaţă-într-o-altă
adrian ibişprivesccărţiledinbibliotecădeschidcartemeaşipunînmişcareîntreagălumeideileîncepprindăviaţăîntroaltădimensiunespiritualătrăimprindimensiuneaspiritualărealităţiisocialedarrealitateacărţilordispareideaticădisparefiinţareanoastrăprincărţicopiiinoştriînvaţăspiritualădeschidcarteadaruitădenoibasmelelorviselenoastredesprefericireprivesc cărţilecărţile dindin bibliotecădeschid oo cartemea şişi punpun înîn mişcaremişcare oo întreagăîntreagă lumeideile începîncep săsă prindăprindă viaţăaltă dimensiunedimensiune spiritualătrăim prinprin dimensiuneadimensiunea spiritualărealităţii socialesociale dardar şişi realitatearealitatea cărţilordispare dimensiuneadimensiunea ideaticădispare fiinţareafiinţarea noastrăprin cărţicopiii noştrinoştri învaţăînvaţă dimensiuneadimensiunea spiritualădeschid carteacartea daruitădaruită dede noideschid basmelebasmele lorşi viselevisele noastrenoastre despredespre fericireprivesc cărţile dincărţile din bibliotecădeschid o cartea mea şimea şi punşi pun înpun în mişcareîn mişcare omişcare o întreagăo întreagă lumeideile încep săîncep să prindăsă prindă viaţăaltă dimensiune spiritualătrăim prin dimensiuneaprin dimensiunea spiritualăspirituală a realităţiia realităţii socialerealităţii sociale darsociale dar şidar şi realitateaşi realitatea cărţilordispare dimensiunea ideaticădispare fiinţarea noastrăcopiii noştri învaţănoştri învaţă dimensiuneaînvaţă dimensiunea spiritualădeschid cartea daruităcartea daruită dedaruită de noideschid basmele lorbasmele lor şilor şi viseleşi visele noastrevisele noastre desprenoastre despre fericire

Psihologia este ştiinţa celei de a treia dimensini, adică rezultatul combinaţiei dintre dimensiunea spirituală şi dimensiunea materială.Prin cuvânt, rostuirea frumosului, oamenii se apropie unul de celălalt căutându-şi dimensiunea sufletului. Acea dimensiune se traduce prin accesul direct în lumea noastră interioară şi în realitatea de dincolo, dacă ea există.Prin cuvânt, rostuirea frumuseţii, oamenii se apropie unul de celălalt căutând dimensiunea sufletului. Acea dimensiune se traduce prin accesul direct în lumea noastră interioară şi în realitatea de dincolo, dacă ea există...Fel de fel de şiretlicuriExistenţa noastră în corp ne face, în cele mai multe cazuri, să uităm motivul pentru care am venit aici. Corpul nu are nici o aspiraţie spirituală. El are nevoie numai de satisfacţii materiale pentru ca să existe în această lume. El are nevoie de mâncare, băutură, sex şi, de fapt, de tot ceea ce un animal are nevoie. Partea spirituală nu apare în primele luni de viaţă ale omului şi acesta este motivul pentru care el s-a născut în realitatea aceasta, iar, din punctul lui de vedere, partea spirituală nu există deloc.Dar întrebarea angoasată despre ce se va întâmpla cu mine când voi muri este, la urma urmei, totuna cu a mă întreba ce se întâmplă cu pumnul meu când deschid palma sau unde dispare poala mea când mă ridic în picioare.