Prin pecliţe şi vipuşti, prin pampoane, franjuri şi eghileţi, prin trese şi epoleţi, prin croială şi colorit vestimentar, prin centura cu diagonală şi săbiuţă sau stilet, ofiţerii erau totuşi ceva aparte în mulţimea monotonă de civili, dintre care, unii abia scăpaseră din mâna lor, iar alţii, în mod inexorabil, trebuia să le cadă la mână.


prin-pecliţe-şi-vipuşti-prin-pampoane-franjuri-şi-eghileţi-prin-trese-şi-epoleţi-prin-croială-şi-colorit-vestimentar-prin-centura-cu
gheorghe ionescuprinpecliţeşivipuştiprinpampoanefranjurieghileţitreseepoleţicroialăcoloritvestimentarcenturacudiagonalăsăbiuţăsaustiletofiţeriierautotuşicevaaparteînmulţimeamonotonădecivilidintrecareuniiabiascăpaserădinmânaloriaralţiimodinexorabiltrebuiacadămânăprin pecliţepecliţe şişi vipuştiprin pampoanefranjuri şişi eghileţiprin tresetrese şişi epoleţiprin croialăcroială şişi coloritcolorit vestimentarprin centuracentura cucu diagonalădiagonală şişi săbiuţăsăbiuţă sausau stiletofiţerii erauerau totuşitotuşi cevaceva aparteaparte înîn mulţimeamulţimea monotonămonotonă dede civilidintre careunii abiaabia scăpaserăscăpaseră dindin mânamâna loriar alţiiîn modmod inexorabiltrebuia săle cadăcadă lala mânăprin pecliţe şipecliţe şi vipuştifranjuri şi eghileţiprin trese şitrese şi epoleţiprin croială şicroială şi coloritşi colorit vestimentarprin centura cucentura cu diagonalăcu diagonală şidiagonală şi săbiuţăşi săbiuţă sausăbiuţă sau stiletofiţerii erau totuşierau totuşi cevatotuşi ceva aparteceva aparte înaparte în mulţimeaîn mulţimea monotonămulţimea monotonă demonotonă de civiliunii abia scăpaserăabia scăpaseră dinscăpaseră din mânadin mâna lorîn mod inexorabiltrebuia să lesă le cadăle cadă lacadă la mână

La unele legi fundamentale se ajunge prin inducţie, la altele prin cunoaştere senzorială, la altele prin deprinderi, iar la unele prin alte căi. Dar trebuie să le cercetăm pe fiecare prin mijloace specifice şi să le delimităm corect, pentru că ele au o mare importanţă în influenţarea consecinţelor. Deoarece aproape unanim se consideră că începutul înseamnă ceva mai mult de jumătate din întreg şi multe întrebări se clarifică prin el.Unii îşi ascund viciile prin bogăţie, iar alţii virtuţile prin funesta sărăcie.Unii oameni caută sens în viaţă prin câştig personal, alţii prin relaţii personale, sau prin experienţe personale. Cu toate acestea, mie îmi pare că a fi binecuvântat cu un intelect care poate afla secretele finale ale naturii dă sens suficient vieţii.Lunca Dunării, prin frumuseţile ei cu totul aparte, prin condiţiile speciale de viaţă pentru organismele ce trăiesc şi se dezvoltă, precum şi prin puterea ei de producţie, ne atrage din punct de vedere ştiinţific, estetic, dar şi economic.Prin aşezare, colorit,Prin grai dulce, vinăritMoldova este pitorească... La fel ca Ţara Românească!Terorismul este un alt tip de război – nou ca intensitate, vechi ca origine – un război al gherilelor, al rebelilor, al asasinilor; un război dus prin ambuscade, nu prin luptă, prin inflitraţie, nu prin agresiune, în care victoria se obţine prin erodarea inamicului şi nu prin angajarea lui.