Prin dragoste tot ce-i amar se va îndulci,Prin dragoste tot ce-i cupru va fi aur.Prin dragoste toate poşircile se vor transforma în cel mai pur vin,Prin dragoste toată durerea se va schimba în leac.Prin dragoste cel mort va fi iar în viaţă.Prin dragoste regele se va preschimba în sclav.


prin-dragoste-tot-i-amar-se-va-îndulciprin-dragoste-tot-i-cupru-va-fi-aurprin-dragoste-toate-poşircile-se-vor-transforma-în-cel-mai-pur-vinprin
rumiprindragostetotceiamarsevaîndulciprincuprufiaurprintoatepoşircilevortransformaîncelmaipurvinprintoatădurereaschimbaleacprinmortiarviaţăprinregelepreschimbasclavprin dragostedragoste totamar sese vadragoste totcupru vava fidragoste toatetoate poşircilepoşircile sese vortransforma înîn celcel maimai purdragoste toatătoată durereadurerea sese vava schimbaschimba îndragoste celcel mortmort vava fifi iariar îndragoste regeleregele sese vava preschimbapreschimba înîn sclavprin dragoste totamar se vacupru va fidragoste toate poşirciletoate poşircile sepoşircile se vorse vor transformavor transforma întransforma în celîn cel maicel mai purdragoste toată durereatoată durerea sedurerea se vase va schimbava schimba îndragoste cel mortcel mort vamort va fiva fi iarfi iar îndragoste regele seregele se vase va preschimbava preschimba înpreschimba în sclav

Revelaţia ne învaţă că Dumnezeu este dragoste. Existenţa îşi are începutul, de asemenea, în dragoste ca dar al lui Dumnezeu. Răscumpărarea şi naşterea noastră din nou s-a făcut tot prin dragoste, o dragoste atât de mare, încât a dus la jertfa Fiului lui Dumnezeu. Semnele Răscumpărării trebuie să reveleze în cele din urmă şi în noi chipul lui Dumnezeu, această realitate fundamentală, pentru a putea spune: omul este dragoste.O dragoste fără răspuns este la fel de mult o parte a divinului ca şi o dragoste împărtăşită, pentru că iubirea este măsurată prin plinătatea ei şi nu prin primirea sau refuzul ei.Prin dragoste, prin sentiment, prin această fereastră a legii ne uităm şi noi cu colţul inimii noastre.La fel cum ura nu dispare niciodată prin ură, ci prin dragoste, la fel şi o disensiune nu se termină prin ceartă, ci prin tact, diplomaţie, conciliere, o dorinţă plină de înţelegere şi faţă de punctul de vedere al celuilalt.Prin patriotism se înţelege nu numai dragoste spontană, instinctivă, a cuiva faţă de naţiunea sa, ci şi preferinţa pentru aceasta mai presus faţă de toate celelalte naţiuni, dar, de asemenea şi credinţa că o astfel de dragoste şi o astfel de preferinţă sunt bune şi folositoare.Dragoste - pasăre albă pe cer singuratic, Apa doreşte să o prindă în braţe rotunde. Dragoste - bărbatul înconjurat de cuvinte marginale aprofundează unul... Neînchiderea mării! e timpul dragostei. În lectici de aur o poartă prin noroi spre ultima stea Când în urma ei se cicatrizează aerul are ochii curaţi, ca o modă veche.