Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să acumuleze lucruri pentru ziua de mâine, ci să împărtăşească fără discriminare, cu scandaloasa şi sfânta încredere că Dumnezeu va oferi pentru ziua de mâine. De aceea nu trebuie să depozităm lucrurile în hambare, mai ales dacă există cineva care are nevoie.


poporul-lui-dumnezeu-nu-trebuie-să-acumuleze-lucruri-pentru-ziua-de-mâine-să-împărtăşească-fără-discriminare-cu-scandaloasa-şi-sfânta
shane claibornepoporulluidumnezeunutrebuieacumulezelucruripentruziuademâineîmpărtăşeascăfărădiscriminarecuscandaloasaşisfântaîncrederevaoferimâinedeaceeadepozitămlucrurileînhambaremaialesdacăexistăcinevacarearenevoiepoporul luilui dumnezeudumnezeu nunu trebuietrebuie săsă acumulezeacumuleze lucrurilucruri pentrupentru ziuaziua dede mâinesă împărtăşeascăîmpărtăşească fărăfără discriminarecu scandaloasascandaloasa şişi sfântasfânta încredereîncredere căcă dumnezeudumnezeu vava oferioferi pentrupentru ziuaziua dede mâinede aceeaaceea nunu trebuietrebuie săsă depozitămdepozităm lucrurilelucrurile înîn hambaremai alesales dacădacă existăexistă cinevacineva carecare areare nevoiepoporul lui dumnezeului dumnezeu nudumnezeu nu trebuienu trebuie sătrebuie să acumulezesă acumuleze lucruriacumuleze lucruri pentrulucruri pentru ziuapentru ziua deziua de mâineci să împărtăşeascăsă împărtăşească fărăîmpărtăşească fără discriminarecu scandaloasa şiscandaloasa şi sfântaşi sfânta încrederesfânta încredere căîncredere că dumnezeucă dumnezeu vadumnezeu va oferiva oferi pentruoferi pentru ziuapentru ziua deziua de mâinede aceea nuaceea nu trebuienu trebuie sătrebuie să depozitămsă depozităm lucruriledepozităm lucrurile înlucrurile în hambaremai ales dacăales dacă existădacă există cinevaexistă cineva carecineva care arecare are nevoie

În dragoste nu există ziua de ieri, dragostea nu se gândeşte la ziua de mâine. Ea tinde lacom spre ziua de azi, dar această zi îi trebuie toată, absolută, împlinită.Ziua de mâine nu-i este asigurată nimănui, tânăr sau bătrân. Azi poate să fie ultima zi când îi vezi pe cei pe care-i iubeşti. De aceea, nu mai aştepta, fă-o azi, întrucât, dacă ziua de mâine nu va ajunge niciodată, în mod sigur vei regreta ziua când nu ţi-ai făcut timp pentru un surâs, o îmbrăţişare, un sărut, şi că ai fost prea ocupat ca să le conferi o ultimă dorinţă. Să-i menţii pe cei pe care-i iubeşti aproape de tine, spune-le la ureche cât de multă nevoie ai de ei, iubeşte-i şi tratează-i bine, ia-ţi timp să le spui Greşelile pe care le fac creştinii frecvent sunt lamentările şi grija pentru ziua de mâine ce denotă clar neputinţa de a trăi împărăţia lui Dumnezeu pe pământ.Dumnezeu ne dă ziua de mâine, pentru a repara greşelile zilei de azi.Învaţă din ziua de ieri, trăieşte în ziua de azi şi speră pentru ziua de mâine.