Poezia e o artă a limbajului, anumite combinări de cuvinte pot produce o emoţie pe care altele nu o produc şi pe care noi o numim poetică.


poezia-e-o-artă-a-limbajului-anumite-combinări-de-cuvinte-pot-produce-o-emoţie-pe-care-altele-nu-o-produc-şi-pe-care-noi-o-numim-poetică
paul valerypoeziaartălimbajuluianumitecombinăridecuvintepotproduceemoţiepecarealtelenuproducşinoinumimpoeticăpoezia eo artăanumite combinăricombinări dede cuvintecuvinte potpot produceproduce oo emoţieemoţie pepe carecare altelealtele nunu oo producproduc şişi pepe carecare noinoi oo numimnumim poeticăpoezia e oe o artăartă a limbajuluianumite combinări decombinări de cuvintede cuvinte potcuvinte pot producepot produce oproduce o emoţieo emoţie peemoţie pe carepe care altelecare altele nualtele nu onu o produco produc şiproduc şi peşi pe carepe care noicare noi onoi o numimo numim poeticăpoezia e o artăo artă a limbajuluianumite combinări de cuvintecombinări de cuvinte potde cuvinte pot producecuvinte pot produce opot produce o emoţieproduce o emoţie peo emoţie pe careemoţie pe care altelepe care altele nucare altele nu oaltele nu o producnu o produc şio produc şi peproduc şi pe careşi pe care noipe care noi ocare noi o numimnoi o numim poeticăe o artă a limbajuluianumite combinări de cuvinte potcombinări de cuvinte pot producede cuvinte pot produce ocuvinte pot produce o emoţiepot produce o emoţie peproduce o emoţie pe careo emoţie pe care alteleemoţie pe care altele nupe care altele nu ocare altele nu o producaltele nu o produc şinu o produc şi peo produc şi pe careproduc şi pe care noişi pe care noi ope care noi o numimcare noi o numim poetică

Artiştii nu numai că produc opere de artă, ci şi bani. Nu ştiţi cât produce un serial de la o televiziune, care e dat în şapte ţări în afară. Se produc bani serioşi.Opera de artă care nu a fost începută cu emoţie nu este operă de artă.Când concepem substanţa, concepem numai un lucru care există în aşa fel, că nu are nevoie decât de el însuşi pentru a exista. Aici pot exista nelămuriri în ceea ce priveşte explicarea cuvintelor: a nu avea nevoie decât de el însuşi: căci, la drept vorbind, nu există decât Dumnezeu care să fie astfel şi nici un lucru creat nu poate exista nici o singură clipă fără a fi susţinut şi menţinut prin puterea lui. Dar pentru că între lucrurile create unele sunt de aşa natură că nu pot exista fără altele, noi le distingem pe acestea de cele care n-au nevoie decât de ajutorul obişnuit al lui Dumnezeu, şi le numim substanţe, iar pe celălalte le numim calităţi sau atribute ale acestor substanţe.Oamenii pot fi consideraţi ca o specie superioară de animale, care produc filosofii şi poezii, aproximativ în acelaşi mod în care viermii de mătase produc gogoşi, iar albinele fagurele lor.Eu nu am abandonat poezia niciodată. Şi nu am de gând să o abandonez, pentru că nu pot concepe un text fără o dimensiune poetică.Găsesc puţine exemple de oameni care să înţeleagă că literatura poate fi privită - cel puţin ca tentativă - ca un domeniu de combinări-grup de mişcări în jurul reprezentărilor obişnuite, graţie limbajului, utilizat într-un fel anume. Ansamblul efectelor literare şi al procedeelor scapă, ca ansamblu, opiniei omului de rînd.