Poezia, în funcţia ei originară, de factor al culturii timpurii, se naşte în joc şi ca joc. Este un joc sacru, dar, în sacralitatea lui, acest joc rămâne totuşi fără încetare la hotarul veseliei, al glumei şi al divertismentului. Despre o satisfacere conştientă a nevoii de frumuseţe nu este încă, multă vreme, vorba. Această nevoie zace închisă necunoscută, în trăirea actului sacru, care devine cuvânt în formă poetică şi este resimţit ca operă miraculoasă, ca beţie, ca extaz.


poezia-în-funcţia-ei-originară-de-factor-al-culturii-timpurii-se-naşte-în-joc-şi-ca-joc-este-un-joc-sacru-dar-în-sacralitatea-lui-acest-joc
johan huizingapoeziaînfuncţiaeioriginarădefactoralculturiitimpuriisenaştejocşicajocesteunsacrudarsacralitatealuiacestrămânetotuşifărăîncetarehotarulveselieiglumeidivertismentuluidespresatisfacereconştientănevoiifrumuseţenuesteîncămultăvremevorbaaceastănevoiezaceînchisănecunoscutătrăireaactuluicaredevinecuvântformăpoeticăresimţitoperămiraculoasăbeţieextazîn funcţiafuncţia eide factoral culturiiculturii timpuriise naştenaşte înîn jocjoc şişi caca joceste unun jocjoc sacruîn sacralitateasacralitatea luiacest jocjoc rămânerămâne totuşitotuşi fărăfără încetareîncetare lala hotarulhotarul veselieial glumeiglumei şişi alal divertismentuluidespre oo satisfaceresatisfacere conştientănevoii dede frumuseţefrumuseţe nunu esteeste încămultă vremeaceastă nevoienevoie zacezace închisăînchisă necunoscutăîn trăireatrăirea actuluiactului sacrucare devinedevine cuvântcuvânt înîn formăformă poeticăpoetică şişi esteeste resimţitresimţit caca operăoperă miraculoasăca beţieca extazîn funcţia eifuncţia ei originarăde factor alfactor al culturiial culturii timpuriise naşte înnaşte în jocîn joc şijoc şi caşi ca joceste un jocun joc sacruîn sacralitatea luiacest joc rămânejoc rămâne totuşirămâne totuşi fărătotuşi fără încetarefără încetare laîncetare la hotarulla hotarul veselieial glumei şiglumei şi alşi al divertismentuluidespre o satisfacereo satisfacere conştientăconştientă a nevoiia nevoii denevoii de frumuseţede frumuseţe nufrumuseţe nu estenu este încăaceastă nevoie zacenevoie zace închisăzace închisă necunoscutăîn trăirea actuluitrăirea actului sacrucare devine cuvântdevine cuvânt încuvânt în formăîn formă poeticăformă poetică şipoetică şi esteşi este resimţiteste resimţit caresimţit ca operăca operă miraculoasă

Dacă viaţa e un joc, acest joc trebuie să aibă totuşi o regulă pe care n-o cunoaştem.Aşa e dragostea... Un joc, un joc stupid, murdar şi măsluit... Nu intri fără să dai socoteală într-un asemenea joc.Orice joc este în primul rând şi mai presus de toate o acţiune liberă. Jocul din ordin nu mai este joc. Cel mult poate fi redarea obligatorie a unui joc.Orice joc poate să-l absoarbă oricând pe jucător întru totul. Opoziţia joc-seriozitate rămâne tot timpul în suspensie. Inferioritatea jocului îşi are limita în superioritatea seriozităţii. Jocul se preschimbă în seriozitate, iar seriozitatea în joc. Jocul se poate înălţa pe culmi de frumuseţe şi sfinţenie, unde lasă în urmă seriozitatea.Tenisul este un joc psihologic; trebuie să-ţi menţii mintea limpede. Din această cauză am încetat să mai joc.Cultura nu începe ca joc şi nici din joc, ci în joc.