Pentru mine nu există nimic mai fascinant şi mai îndatoritor, decât un om care mă copleşeşte cu tandreţe, respect, spiritualitate, în timp ce-mi atrage atenţia asupra unei greşeli! Să-i întorc iubirea, să-i mângâi mâinile, să-i sărut fruntea, nimic nu e prea mult, pentru a-i răsplăti înţelepciunea!


pentru-nu-există-nimic-mai-fascinant-şi-mai-îndatoritor-decât-un-om-care-mă-copleşeşte-cu-tandreţe-respect-spiritualitate-în-timp-mi-atrage
iulia miranceapentrunuexistănimicmaifascinantşiîndatoritordecâtunomcarecopleşeştecutandreţerespectspiritualitateîntimpcemiatrageatenţiaasuprauneigreşelisăiîntorciubireasăimângâimâinilesărutfrunteapreamultpentruairăsplătiînţelepciuneapentru minemine nunu existăexistă nimicnimic maimai fascinantfascinant şişi maimai îndatoritordecât unun omom carecare mămă copleşeştecopleşeşte cucu tandreţeîn timpatrage atenţiaatenţia asupraasupra uneiunei greşeliîntorc iubireamângâi mâinilesărut frunteanimic nunu ee preaprea multrăsplăti înţelepciuneapentru mine numine nu existănu există nimicexistă nimic mainimic mai fascinantmai fascinant şifascinant şi maişi mai îndatoritordecât un omun om careom care măcare mă copleşeştemă copleşeşte cucopleşeşte cu tandreţeatrage atenţia asupraatenţia asupra uneiasupra unei greşelinimic nu enu e preae prea mult

Sovieticii nu admiră nimic mai mult decât puterea şi nu este nimic pentru care să aibă mai puţin respect decât pentru slăbiciune, mai ales slăbiciunea militară. -Winston Churchill
sovieticii-nu-admiră-nimic-mai-mult-decât-puterea-şi-nu-este-nimic-pentru-care-să-aibă-mai-puţin-respect-decât-pentru-slăbiciune-mai-ales
Am mult mai mult respect pentru oamenii care au o singură idee şi o pun în practică, decât pentru cei care au o mie de idei şi nu fac nimic... -Thomas Edison
am-mult-mai-mult-respect-pentru-oamenii-care-o-singură-idee-şi-o-pun-în-practică-decât-pentru-cei-care-o-mie-de-idei-şi-nu-fac-nimic
Gura există pentru comunicare şi nimic nu este mai articulat decât un sărut. -Jarod Kintz
gura-există-pentru-comunicare-şi-nimic-nu-este-mai-articulat-decât-un-sărut
Amintirea-ecran are aceeaşi structură ca şi simptomul nevrotic. Ea ascunde şi în acelaşi timp atrage atenţia asupra unei fantasme refulate. -Jean Pierre Chartier
amintirea-ecran-are-aceeaşi-structură-ca-şi-simptomul-nevrotic-ea-ascunde-şi-în-acelaşi-timp-atrage-atenţia-asupra-unei-fantasme-refulate