Paradoxul provine din aceea că coincidenţa dintre timp şi eternitate trece prin simţuri. Experienţa spiritului ne este dată prin materie, cea a infinitului prin spaţiu şi cea a eternităţii prin timp.


paradoxul-provine-din-aceea-că-coincidenţa-dintre-timp-şi-eternitate-trece-prin-simţuri-experienţa-spiritului-ne-este-dată-prin-materie-cea-a
anselm grunparadoxulprovinedinaceeacoincidenţadintretimpşieternitatetreceprinsimţuriexperienţaspirituluineestedatămaterieceainfinituluispaţiueternităţiitimpparadoxul provineprovine dindin aceeaaceea căcă coincidenţacoincidenţa dintredintre timptimp şişi eternitateeternitate trecetrece prinprin simţuriexperienţa spirituluispiritului nene esteeste datădată prinprin materieinfinitului prinprin spaţiuspaţiu şişi ceaeternităţii prinprin timpparadoxul provine dinprovine din aceeadin aceea căaceea că coincidenţacă coincidenţa dintrecoincidenţa dintre timpdintre timp şitimp şi eternitateşi eternitate treceeternitate trece printrece prin simţuriexperienţa spiritului nespiritului ne estene este datăeste dată prindată prin materiecea a infinituluia infinitului prininfinitului prin spaţiuprin spaţiu şispaţiu şi ceacea a eternităţiia eternităţii prineternităţii prin timp

Creierul este cea mai complexă materie din uni­vers. Mai complexă materie nu există. Este compus din celule de numai câţiva microni, care se văd doar cu microscopul, dar fiecare dintre aceste celule poate să aibă până la peste 20.000 de conexiuni în acelaşi timp. O singură celulă, vă daţi seama? Toate aceste ce­­lule sunt conectate între ele. Dar creierul nu lu­crează doar prin conexiunile celulelor sale, ci şi prin substanţe neurotransmiţătoare, prin hormoni, prin toate umorile organismului care, la rândul lor, in­flu­enţează activitatea creierului care le coor­do­nează. Nu degeaba se spune că în creier Mentalul obiectiv are conştiinţa lumii obiective, pe care o percepe cu ajutorul celor cinci simţuri. El învaţă prin observare directă, prin experimentare sau prin educaţie. Principala sa îndatorire este aceea de a raţiona.Putem învăţa înţelepciunea prin trei metode: prima - prin reflecţie, care este nobilă; a doua -prin imitare, care este cea mai uşoară şi a treia - prin experienţă, care este cea mai amară.Asemenea râmelor care, se zice, afânează pământul pe care-l străbat în întuneric şi-l fac să rodească, poveştile trec din gură în gură şi spun, din timpuri străvechi, ceea ce nimic altceva nu poate spune. Unele se răsucesc şi se înfăşoară în interiorul aceluiaşi popor. Altele, ce par alcătuite dintr-o materie subtilă, pătrund prin zidurile nevăzute care ne despart, trec prin timp şi spaţiu şi merg mai departe.Singura politică pe care trebuie să o facem este aceea a iubirii de neam şi a apărării drepturilor lui sfinte, prin muncă, prin cinste, prin blândeţe, prin conştiinţă şi, mai ales, prin exemplul vostru în toate şi faţă de toţi.Noapte neagră, noapte de argint. Lume nesfârşită În spaţiu şi timp. Prin mijloc, Calea Lactee Cine trece pe ea? Trece omeneasca idee.