Ortodoxia noastră a fost întotdeauna smerită, curată şi mai îndrăgostită de Slava Cuvântului Viu decât de barba sură şi ochii de tăciune stins ai lupilor deghizaţi, precar, în oi!


ortodoxia-noastră-a-fost-întotdeauna-smerită-curată-şi-mai-îndrăgostită-de-slava-cuvântului-viu-decât-de-barba-ă-şi-ochii-de-tăciune
oreste teodorescuortodoxianoastrăfostîntotdeaunasmerităcuratăşimaiîndrăgostitădeslavacuvântuluiviudecâtbarbasurăochiităciunestinsailupilordeghizaţiprecarînoiortodoxia noastrăfost întotdeaunaîntotdeauna smerităcurată şişi maimai îndrăgostităîndrăgostită dede slavaslava cuvântuluicuvântului viuviu decâtdecât dede barbabarba surăşi ochiiochii dede tăciunetăciune stinsstins aiai lupilorîn oinoastră a fosta fost întotdeaunafost întotdeauna smerităcurată şi maişi mai îndrăgostitămai îndrăgostită deîndrăgostită de slavade slava cuvântuluislava cuvântului viucuvântului viu decâtviu decât dedecât de barbade barba surăbarba sură şisură şi ochiişi ochii deochii de tăciunede tăciune stinstăciune stins aistins ai lupilorai lupilor deghizaţi

Basarabenii, fiind ţărani majoritatea, deci conservatori şi conservanţi în sensul cel mai bun al cuvântului, nu s-au abătut de la ortodoxia apărată şi lăsată moştenire de marele Vodă Ştefan. Ei n-au tins niciodată să fie O pasăre îndrăgostită de aer este mai moartă decât o păsare îndrăgostită de o ramă. Şi cu mult mai săracă.Toinette: Să vedeţi, domnule: de n-ar fi decât barba dumneavoastră şi încă e bine, căci barba înseamnă jumătate dintr-un doctor.Fericit este sufletul care, odată ce a venit la Hristos, rămâne cu hotarâre statornic în ascultarea smerită şi curată de voia Lui.Omul viu este slava lui Dumnezeu.O femeie îndrăgostită nu poate fi rezonabilă - altfel nu ar mai fi îndrăgostită.