Orice om singur este sincer. Atunci când apare o a doua persoană, începe ipocrizia. Ne punem în gardă şi ne apărăm la apropierea unui alt om prin complimente, prin bârfă, prin distracţie, prin clacă. Ne ascundem gândurile faţă de el sub o mie de văluri.


orice-om-singur-este-sincer-atunci-când-apare-o-a-doua-persoană-începe-ipocrizia-ne-punem-în-gardă-şi-ne-apărăm-apropierea-unui-alt-om-prin
ralph waldo emersonoriceomsingurestesinceratuncicândaparedouapersoanăîncepeipocrizianepunemîngardăşineapărămapropiereaunuialtprincomplimentebârfădistracţieclacăascundemgândurilefaţădeelsubmievăluriorice omom singursingur esteeste sinceratunci cândcând apareapare odoua persoanăîncepe ipocriziane punempunem înîn gardăgardă şişi nene apărămapărăm lala apropiereaapropierea unuiunui altalt omom prinprin complimenteprin bârfăprin distracţieprin clacăne ascundemascundem gândurilegândurile faţăfaţă dede elel subsub oo miemie dede văluriorice om singurom singur estesingur este sinceratunci când aparecând apare oo a douaa doua persoanăne punem înpunem în gardăîn gardă şigardă şi neşi ne apărămne apărăm laapărăm la apropiereala apropierea unuiapropierea unui altunui alt omalt om prinom prin complimentene ascundem gândurileascundem gândurile faţăgândurile faţă defaţă de elde el subel sub osub o mieo mie demie de văluri

Terorismul este un alt tip de război – nou ca intensitate, vechi ca origine – un război al gherilelor, al rebelilor, al asasinilor; un război dus prin ambuscade, nu prin luptă, prin inflitraţie, nu prin agresiune, în care victoria se obţine prin erodarea inamicului şi nu prin angajarea lui.Singura politică pe care trebuie să o facem este aceea a iubirii de neam şi a apărării drepturilor lui sfinte, prin muncă, prin cinste, prin blândeţe, prin conştiinţă şi, mai ales, prin exemplul vostru în toate şi faţă de toţi.La începutul vieţii lui duhovniceşti, omul alungă gândurile rele prin meditaţia duhovnicească, prin rugăciune şi prin lupta lui jertfelnică. După aceea vin în întregime gândurile cele bune. Mai târziu încetează şi gândurile bune şi vine iluminarea dumnezeiască.Orice civilizaţie începe prin teocraţie şi sfârşeşte prin democraţie.O idee începe prin a fi un paradox, continuă prin a fi o banalitate şi sfârşeşte prin a fi o prejudecată.La fel cum ura nu dispare niciodată prin ură, ci prin dragoste, la fel şi o disensiune nu se termină prin ceartă, ci prin tact, diplomaţie, conciliere, o dorinţă plină de înţelegere şi faţă de punctul de vedere al celuilalt.