Orice mare arhitect este – în mod necesar – un mare poet. El trebuie să fie un măreţ şi original interpret al timpului sau, zilelor sale, vârstei sale.


orice-mare-arhitect-este-în-mod-necesar-un-mare-poet-el-trebuie-să-fie-un-măreţ-şi-original-interpret-al-timpului-sau-zilelor-sale-vârstei
frank lloyd wrightoricemarearhitectesteînmodnecesarunpoeteltrebuiefiemăreţşioriginalinterpretaltimpuluisauzilelorsalevârsteisaleorice maremare arhitectarhitect esteeste –în modmod necesarnecesar –– unun maremare poetel trebuietrebuie săsă fiefie unun măreţmăreţ şioriginal interpretinterpret alal timpuluitimpului sauvârstei saleorice mare arhitectmare arhitect estearhitect este –este – în– în modîn mod necesarmod necesar –necesar – un– un mareun mare poetel trebuie sătrebuie să fiesă fie unfie un măreţun măreţ şimăreţ şi originalşi original interpretoriginal interpret alinterpret al timpuluial timpului sau

Dumnezeu, care este bunătate, nu poate să fie inactiv, de vreme ce bunătatea tinde mereu să se auto-transmită, să se auto-distribuie, iar aceasta înseamnă că El creează în mod necesar. Deoarece Dumnezeu este Fiinţa necesară, toate atributele sale trebuie să fie necesare. El este, prin urmare, Creator în mod necesar.În lumea voinţei de putere, în Imperiul lucrurilor şi al necesităţii, omul continuă să fie Fiinţa care caută. Iar pe drumul căutării se află în mod necesar, poate fruct al neliniştii sale, al propriei sale tensiuni existenţiale, Libertatea şi Adevărul, esenţial unite.Orice realizare, mică sau mare, are stadiile sale de dificultate sau de triumf: un început, o bătălie şi o victorie.Oricine a supravieţuit copilăriei sale are îndeajuns de multe informaţii despre viaţă pentru a-i ajunge până la capătul zilelor sale.Este datoria sufletului să fie loial propriilor sale dorinţe. Trebuie să se abandoneze pe el însuşi pasiunii sale stăpânitoare.Cea mai mare cruzime e să strici nebunului mândria nebuniei sale şi prostului bucuria prostiei sale.