Odată cu frica, apare şi aspiraţia către starea opusă ei. Concentraţi-vă atenţia asupra acestei stări, lăsaţi-vă cuprinşi de ea, căci atitudinea mentală menţinută cu perseverenţă generează o obişnuinţă care, la rândul ei, poate schimba un destin. Veţi căpăta mai multă siguranţă şi încredere în voi înşivă, iar uriaşele forţe care sunt acum latente în subconştient se vor manifesta în sens benefic, susţinându-vă cu putere.


odată-cu-frica-apare-şi-aspiraţia-către-starea-opusă-ei-concentraţi-vă-atenţia-asupra-acestei-stări-lăţi-vă-cuprinşi-de-ea-că
joseph murphyodatăcufricaapareşiaspiraţiacătrestareaopusăeiconcentraţivăatenţiaasupraacesteistărilăsaţivăcuprinşideeacăciatitudineamentalămenţinutăperseverenţăgenereazăobişnuinţăcarerânduleipoateschimbaundestinveţicăpătamaimultăsiguranţăîncredereînvoiînşivăiaruriaşeleforţecaresuntacumlatentesubconştientsevormanifestasensbeneficsusţinânduvăputereodată cucu fricaapare şişi aspiraţiaaspiraţia cătrecătre stareastarea opusăopusă eiatenţia asupraasupra acesteiacestei stăricuprinşi dede eacăci atitudineaatitudinea mentalămentală menţinutămenţinută cucu perseverenţăperseverenţă genereazăgenerează oo obişnuinţăobişnuinţă carela rândulrândul eipoate schimbaschimba unun destinveţi căpătacăpăta maimai multămultă siguranţăsiguranţă şişi încredereîncredere înîn voivoi înşivăiar uriaşeleuriaşele forţeforţe carecare suntsunt acumacum latentelatente înîn subconştientsubconştient sese vormanifesta înîn senssens beneficcu putereodată cu fricaapare şi aspiraţiaşi aspiraţia cătreaspiraţia către stareacătre starea opusăstarea opusă eiatenţia asupra acesteiasupra acestei stăricuprinşi de eacăci atitudinea mentalăatitudinea mentală menţinutămentală menţinută cumenţinută cu perseverenţăcu perseverenţă genereazăperseverenţă generează ogenerează o obişnuinţăo obişnuinţă carela rândul eipoate schimba unschimba un destinveţi căpăta maicăpăta mai multămai multă siguranţămultă siguranţă şisiguranţă şi încredereşi încredere înîncredere în voiîn voi înşivăiar uriaşele forţeuriaşele forţe careforţe care suntcare sunt acumsunt acum latenteacum latente înlatente în subconştientîn subconştient sesubconştient se vorse vor manifestavor manifesta înmanifesta în sensîn sens benefic

Concentraţi-vă asupra ideii de prosperitate şi lăsaţi restul în seama subconştientului. Veţi observa, cu surprindere, că se vor manifesta o serie de circumstanţe şi ocazii favorabile.În consecinţă, societăţile voastre vor fi obligate să se schimbe, iar oamenii vor trebui şi ei să se schimbe: nimeni nu va mai putea fi sigur că minte nepedepsit. E vorba de un joc care va modifica faţa lumii, şi aceasta-i este regula. După ce-l veţi fi experimentat, veţi fi liberi să alegeţi, căci singura alegere mereu posibilă este aceea de a minţi. Ca să mă fac înţeles de către voi toţi, vă voi spune care este avantajul acestui joc. Lumea în care trăiţi este un loc ciudat. În orice clipă poate sări în aer, iar voi puteţi oricând muri. Mai degrabă muriţi atunci cu ochii deschişi. Prin urmare, avantajul e că, de veţi muri, o veţi face cu ochii deschişi. Asta-i tot ce aveam să vă spun.O imagine mentală clară valorează cât mii de cuvinte. Subconştientul va manifesta orice imagine pe care o întreţineţi cu perseverenţă şi încredere.Nu mai proiectaţi asupra soţului sau soţiei gânduri de neîncredere şi ură. Înconjuraţi-l cu iubire, armonie şi bunăvoinţă. Toate problemele se vor rezolva treptat, de la sine, căci vibraţiile benefice vor fi absorbite în subconştient, generând mai multă afecţiune, putere de transfigurare şi uniune dătătoare de fericire.Este suficient să impregnaţi în subconştient ideea de prosperitate şi, mai ales, sentimentul împlinirii şi al confortului. Veţi fi uimiţi cât de neobişnuite şi neaşteptate vor fi formele în care toate acestea se vor manifesta.Iisus Hristos (ridicându-Şi ochii spre ucenicii Săi): Fericiţi voi cei săraci, că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. Fericiţi voi care flămânziţi acum, că vă veţi sătura. Fericiţi cei ce plângeţi acum, că veţi râde. Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepăda numele voastre ca rău din pricina Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi vă veseliţi, că, iată, plata voastră multă este în cer; pentru că tot aşa făceau proorocilor părinţii lor.