O femeie îşi poate conduce propria afacere cu aceeaşi tenacitate şi înţelepciune cu care îşi conduce propriul destin! Îşi construieşte echipa cu care lucrează aşa cum îşi construieşte propria familie. Nu poţi face lucruri de calitate dacă tu


o-femeie-îşi-poate-conduce-propria-afacere-cu-aceeaşi-tenacitate-şi-înţelepciune-cu-care-îşi-conduce-propriul-destin-Îşi-construieşte
corina dănilăfemeieîşipoateconducepropriaafacerecuaceeaşitenacitateşiînţelepciunecarepropriuldestinÎşiconstruieşteechipalucreazăaşacumfamilienupoţifacelucruridecalitatedacăcentrezidaicapulmaivreifiiînpoartăo femeiefemeie îşiîşi poatepoate conduceconduce propriapropria afacereafacere cucu aceeaşiaceeaşi tenacitatetenacitate şişi înţelepciuneînţelepciune cucu carecare îşiîşi conduceconduce propriulpropriul destinÎşi construieşteconstruieşte echipaechipa cucu carecare lucreazălucrează aşaaşa cumcum îşiîşi construieşteconstruieşte propriapropria familienu poţipoţi faceface lucrurilucruri dede calitatecalitate dacădacă tudai cucu capulşi maimai vreivrei săsă fiifii şiîn poartăo femeie îşifemeie îşi poateîşi poate conducepoate conduce propriaconduce propria afacerepropria afacere cuafacere cu aceeaşicu aceeaşi tenacitateaceeaşi tenacitate şitenacitate şi înţelepciuneşi înţelepciune cuînţelepciune cu carecu care îşicare îşi conduceîşi conduce propriulconduce propriul destinÎşi construieşte echipaconstruieşte echipa cuechipa cu carecu care lucreazăcare lucrează aşalucrează aşa cumaşa cum îşicum îşi construieşteîşi construieşte propriaconstruieşte propria familienu poţi facepoţi face lucruriface lucruri delucruri de calitatede calitate dacăcalitate dacă tudai cu capulşi mai vreimai vrei săvrei să fiisă fii şifii şi înşi în poartă

Un conducător bun îşi construieşte mărirea pe mărimea oamenilor pe care îi conduce; cel rău – pe micimea lor.Fiecare îşi doreşte să facă aşa cum îi place, să îşi aleagă propria sa cale şi maniera de a se dedica.Primăvara trece şi fiecare îşi aminteşte de propria inocenţă. Vara trece şi fiecare îşi aminteşte de propria exuberanţă. Toamna trece şi fiecare îşi aminteşte de propria adoraţie. Iarna trece şi fiecare îşi aminteşte de propria perseverenţă.Este mai bine ca cineva să-şi facă propria datorie, oricât de greşit ar face-o, decât să urmeze datoria altuia, oricât de bine ar fi făcut lucrul acesta. Cine îşi face propria datorie aşa cum îi relevă propria sa natură, nu păcătuieşte niciodată.Am vrut să fiu o femeie independentă, o femeie care îşi plăteşte facturile, o femeie stăpână pe propria ei viaţă – aşa că am devenit acea femeie.Fiecare îşi construieşte propria viaţă sau şi-o distruge după regulile pe care şi le impune. Sau după regulile pe care refuză să şi le impună.