O, Domnul meu şi Dumnezeul meu! Tu ştii că deseori, în melancolia mea, mă îndepărtez de Tine, aripioarele mele curate le înmoi în mocirla pământului. Atunci strig, ca şi puiul de rândunică; gem, şi gemetele mele ajung la Tine, iar Tu, o infinită milostivire, îţi amiteşti că


o-domnul-meu-şi-dumnezeul-meu-tu-ştii-că-deseori-în-melancolia-mea-mă-îndepărtez-de-tine-aripioarele-mele-curate-înmoi-în-mocirla
sfânta tereza de lisieuxdomnulmeuşidumnezeulmeuştiideseoriînmelancoliameaîndepărtezdetinearipioarelemelecurateînmoimocirlapământuluiatuncistrigcapuiulrândunicăgemgemeteleajungiarinfinitămilostivireîţiamiteştinuaivenitchemipeceidrepţipăcătoşidomnul meumeu şişi dumnezeuldumnezeul meutu ştiiştii căcă deseoriîn melancoliamelancolia meamă îndepărtezîndepărtez dede tinearipioarele melemele curatecurate lele înmoiînmoi înîn mocirlamocirla pământuluiatunci strigca şişi puiulpuiul dede rândunicăşi gemetelegemetele melemele ajungajung lala tineiar tuo infinităinfinită milostivireîţi amiteştiamiteşti cănu aiai venitvenit săsă chemichemi pepe ceicei drepţidrepţi cici pepe ceicei păcătoşidomnul meu şimeu şi dumnezeulşi dumnezeul meutu ştii căştii că deseoriîn melancolia meamă îndepărtez deîndepărtez de tinearipioarele mele curatemele curate lecurate le înmoile înmoi înînmoi în mocirlaîn mocirla pământuluica şi puiulşi puiul depuiul de rândunicăşi gemetele melegemetele mele ajungmele ajung laajung la tineo infinită milostivireîţi amiteşti cănu ai venitai venit săvenit să chemisă chemi pechemi pe ceipe cei drepţicei drepţi cidrepţi ci peci pe ceipe cei păcătoşi

eu te îmbrăţişez, iubiteatât cât mă laşi să mă apropii.pentru că eu nu te îmbrăţişez pe tine,cel care nu ştii că eşti,ci imaginea pe care eumi-o construiesc despre tine.iar atunci când mă despart,mă despart de acea imagineşi nu de tine, iubite-torţionarul gândurilor mele-mă despart de o parte din mine,de o parte din lumea mea,de aceea sufăr, iubitepentru că, prin tine,cel care eşti imaginea despre mine însămi,-proiectată în afara mea-eu mă despart de mine,de Dumnezeul meu.Fiul meu, de vei primi poveţele mele şi sfaturile mele de le vei păstra, plecându-ţi urechea la înţelepciune şi înclinând inima ta spre bună chibzuială, dacă vei chema prevederea şi spre buna-cugetare îţi vei îndrepta glasul tău, dacă o vei căuta întocmai ca pe argint şi o vei săpa ca şi pe o comoară, atunci vei pricepe temerea de Domnul şi vei dobândi cunoştinţa de Dumnezeu, căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui izvorăşte ştiinţa şi prevederea; El păstrează mântuirea pentru oamenii cei drepţi; El este scut pentru cei ce umblă în calea desăvârşirii; El păzeşte căile dreptăţii şi pe cărarea celor cuvioşi ai Lui stă de veghe. Atunci tu vei înţelege dreptatea şi buna judecată, calea cea dreaptă şi toate potecile binelui.Nenorocirea urmăreşte pe cei păcătoşi, iar fericirea răsplăteşte pe cei drepţi.Fiul meu; păzeşte spusele mele şi îndrumările mele ascunde-le la tine. Păstrează sfaturile mele ca să rămâi în viaţă şi orânduielile mele ca lumina ochilor tăi. Leagă-le pe degetele tale, scrie-le pe tabla inimii tale! Spune înţelepciunii: Tristeţe adâncă, iubire de tine,Durere sublimă, fericire deplină... Durere, iubire, tristete şi dor,Sufletul meu e mereu călătorÎntre mine şi tine,Şi tu ştii prea bine, Fericirea-i aproapeŞi totuşi departe,Dragostea mea,Un ocean ne desparteŞi-mi vine a pleca... Dorul de tine nu mai poate-aştepta,Visul meu drag, visul meu tainic,De-atâţia ani în sufletul meu zăbavnic...Copilul Meu poet, vreau să cânţi cu Mine:Am terminat cu timpul şi cu faptele.Jocul meu cosmic s-a sfârşit.Cel Unic, Transcendental am fost.Cei Mulţi, Universal acum sunt.Eu sunt Sufletul-Floare al Eternităţii Mele.Eu sunt Inima-Parfum a Infinităţii Mele.