Nu vă puteţi vedea spiritul, dar sunteţi convinşi că acesta există. Nu puteţi vedea Spiritul Suprem, dar îl puteţi recunoaşte într-un artist, într-un orator, într-un muncitor. De asemenea, sunteţi capabili să simţiţi bunătatea, adevărul şi frumuseţea, deşi nimeni nu vi le-a arătat vreodată. La fel şi viaţa, nu ştiţi unde se află sălaşul ei, nu aţi văzut-o cu ochii, dar cu toate acestea sunteţi absolut siguri că trăiţi.


nu-vă-puteţi-vedea-spiritul-dar-sunteţi-convinşi-că-acesta-există-nu-puteţi-vedea-spiritul-suprem-dar-îl-puteţi-recunoaşte-într-un-artist
joseph murphynuputeţivedeaspirituldarsunteţiconvinşiacestaexistăspiritulsupremîlrecunoaşteîntrunartistoratormuncitordeasemeneacapabilisimţiţibunătateaadevărulşifrumuseţeadeşinimeninuvileaarătatvreodatăfelviaţaştiţiundeseaflăsălaşuleiaţivăzutocuochiitoateacesteaabsolutsiguritrăiţinu văvă puteţiputeţi vedeavedea spirituldar sunteţisunteţi convinşiconvinşi căcă acestaacesta existănu puteţiputeţi vedeavedea spiritulspiritul supremdar îlîl puteţiputeţi recunoaştede asemeneasunteţi capabilicapabili săsă simţiţisimţiţi bunătateaadevărul şişi frumuseţeadeşi nimeninimeni nunu viarătat vreodatăla felfel şişi viaţanu ştiţiştiţi undeunde sese aflăaflă sălaşulsălaşul einu aţicu ochiidar cucu toatetoate acesteaacestea sunteţisunteţi absolutabsolut sigurisiguri căcă trăiţinu vă puteţivă puteţi vedeaputeţi vedea spirituldar sunteţi convinşisunteţi convinşi căconvinşi că acestacă acesta existănu puteţi vedeaputeţi vedea spiritulvedea spiritul supremdar îl puteţiîl puteţi recunoaştesunteţi capabili săcapabili să simţiţisă simţiţi bunătateaadevărul şi frumuseţeadeşi nimeni nunimeni nu vila fel şifel şi viaţanu ştiţi undeştiţi unde seunde se aflăse află sălaşulaflă sălaşul eidar cu toatecu toate acesteatoate acestea sunteţiacestea sunteţi absolutsunteţi absolut siguriabsolut siguri căsiguri că trăiţi

Doamna Jennings: O, sunteţi cele mai drăguţe fete pe care le-am văzut vreodată. Domnişoară Dashwood, nu le puteţi ajuta să se mărite? -Emma Thompson
doamna-jennings-o-sunteţi-cele-mai-drăguţe-fete-pe-care-am-văzut-vreodată-domnişoară-dashwood-nu-puteţi-ajuta-să-se-mărite
Voi nu sunteţi capabili de a decide ce înseamnă un anumit lucru. Tot ceea ce puteţi face este să întrebaţi:
voi-nu-sunteţi-capabili-de-a-decide-înseamnă-un-anumit-lucru-tot-ceea-puteţi-face-este-să-întrebaţi-la-foloseşte-ce-înţeles-toate-astea