Nu reţine oamenii care vor să se îndepărteze de tine, pentru că aşa nu vor avea loc să se apropie cei care vor să te cunoască.


nu-reţine-oamenii-care-vor-să-se-îndepărteze-de-tine-pentru-că-aşa-nu-vor-avea-loc-să-se-apropie-cei-care-vor-să-te-cunoască
carl gustav jungnureţineoameniicarevorseîndepărtezedetinepentruaşanuavealocapropieceitecunoascănu reţinereţine oameniioamenii carecare vorsă sese îndepărtezeîndepărteze dede tinepentru căcă aşaaşa nunu voravea locloc săsă sese apropieapropie ceicei carecare vorsă tete cunoascănu reţine oameniireţine oamenii careoamenii care vorcare vor săvor să sesă se îndepărtezese îndepărteze deîndepărteze de tinepentru că aşacă aşa nuaşa nu vornu vor aveavor avea locavea loc săloc să sesă se apropiese apropie ceiapropie cei carecei care vorcare vor săvor să tesă te cunoascănu reţine oamenii carereţine oamenii care voroamenii care vor săcare vor să sevor să se îndepărtezesă se îndepărteze dese îndepărteze de tinepentru că aşa nucă aşa nu voraşa nu vor aveanu vor avea locvor avea loc săavea loc să seloc să se apropiesă se apropie ceise apropie cei careapropie cei care vorcei care vor săcare vor să tevor să te cunoascănu reţine oamenii care vorreţine oamenii care vor săoamenii care vor să secare vor să se îndepărtezevor să se îndepărteze desă se îndepărteze de tinepentru că aşa nu vorcă aşa nu vor aveaaşa nu vor avea locnu vor avea loc săvor avea loc să seavea loc să se apropieloc să se apropie ceisă se apropie cei carese apropie cei care vorapropie cei care vor săcei care vor să tecare vor să te cunoască

Sinuciderea este cea mai prostească cale de răzbunare. De ce? Pentru că oamenii pe care vrei să-i loveşti astfel sunt aceiaşi care nu-şi vor mai aminti de tine la o săptămână după ce te-ai dus, în vreme ce oamenii pe care vrei să-i cruţi - oamenii pe care îi iubeşti - vor fi cei care vor trebui să trăiască cu durerea sinuciderii tale tot restul vieţii lor.Oamenii care se cred săraci vor rămâne mereu săraci. Cei care prin gândurile lor se menţin în rezonanţă cu energiile subtile ale condiţiei prospere, vor avea de toate şi vor duce o viaţă plină de fericire.Cei ce vor încerca să găsească vreo noimă în această povestire vor fi urmăriţi; cei ce caută să-i descopere un tâlc moralizator vor fi surghiuniţi; cei care se trudesc să-i afle intriga vor fi executaţi.Se spune: încearcă numai să trăieşti doar tu în legea iubirii, în timp ce toţi oamenii din jur vor trăi ca toată lumea, te vor jefui, te vor chinui, îşi vor bate joc de tine. Aşa spun oamenii, dar nu-i adevărat. Nu poate să fie aşa. Iubirea şi mintea nu se află numai în mine, ci în toţi oamenii. Nu putea Dumnezeu să pună în noi iubirea şi mintea, o parte din Sine, numai pentru ca nouă să ne fie rău de vom încerca să trăim în iubirea care a fost sădită în noi şi care ne atrage. Nu poate să fie aşa.Oamenii sunt preocupaţi să strângă comori pe care moliile şi rugina le vor distruge, iar hoţii le vor fura. Este o viaţă de prostănac, aşa cum vor descoperi singuri când vor ajunge la capătul ei, dacă nu mai înainte.Oamenii te vor iubi, oamenii te vor urî, şi nici unul nu va avea nimic de-a face cu tine.