Nu există nici nemurirea sufletului, nici imaginarele răsplăţi eterne în viaţa de apoi; prin urmare, toate afirmaţiile celor care cred în Cristos nu sunt decât deşertăciune, minciună, rătăcire, autoînşelare, şarlatanie şi născociri ale minţii omeneşti, bazate doar pe regula unor politicieni potrivit căreia este necesar ca masele populare să nu ştie multe din cele ce există într-adevăr, ci, dimpotrivă, să creadă în multe din cele ce nu există.


nu-există-nici-nemurirea-sufletului-nici-imaginarele-răsplăţi-eterne-în-viaţa-de-apoi-prin-urmare-toate-afirmaţiile-celor-care-cred-în-cristos
jean mesliernuexistănicinemurireasufletuluiimaginarelerăsplăţieterneînviaţadeapoiprinurmaretoateafirmaţiilecelorcarecredcristosnusuntdecâtdeşertăciuneminciunărătăcireautoînşelareşarlatanieşinăscocirialeminţiiomeneştibazatedoarperegulaunorpoliticienipotrivitcăreiaestenecesarcamaselepopulareştiemultedinceleîntradevărdimpotrivăcreadăexistănu existăexistă nicinici nemurireanemurirea sufletuluinici imaginareleimaginarele răsplăţirăsplăţi eterneeterne înîn viaţaviaţa dede apoiprin urmaretoate afirmaţiileafirmaţiile celorcare credcred înîn cristoscristos nunu suntsunt decâtdecât deşertăciuneşarlatanie şişi născocirinăscociri aleale minţiiminţii omeneştibazate doardoar pepe regularegula unorpoliticieni potrivitpotrivit căreiacăreia esteeste necesarnecesar caca maselemasele popularepopulare săsă nunu ştieştie multemulte dindin celecele cece existăsă creadăcreadă înîn multemulte dindin celecele cece nunu existănu există niciexistă nici nemurireanici nemurirea sufletuluinici imaginarele răsplăţiimaginarele răsplăţi eternerăsplăţi eterne îneterne în viaţaîn viaţa deviaţa de apoitoate afirmaţiile celorafirmaţiile celor carecelor care credcare cred încred în cristosîn cristos nucristos nu suntnu sunt decâtsunt decât deşertăciuneşarlatanie şi născocirişi născociri alenăscociri ale minţiiale minţii omeneştibazate doar pedoar pe regulape regula unorregula unor politicieniunor politicieni potrivitpoliticieni potrivit căreiapotrivit căreia estecăreia este necesareste necesar canecesar ca maseleca masele popularemasele populare săpopulare să nusă nu ştienu ştie multeştie multe dinmulte din celedin cele cecele ce existăsă creadă încreadă în multeîn multe dinmulte din celedin cele cecele ce nuce nu există

Sub pretextul de a vă împărtăşi din bunurile spirituale ale carităţii şi milei divine, teologii vă răpesc în chip ingenios bunuri incomparabil mai reale şi mai esenţiale decât cele care vi le promit; sub pretextul de a vă deschide porţile împărăţiei cerurilor şi de a vă învrednici cu fericirea eternă, ei vă împiedică să vă folosiţi liniştit de orice fericire adevărată, aici, pe pământ; în sfârşit, sub pretextul de a vă salva pe lumea cealaltă din imaginarele chinuri ale infernului, care în realitate nici nu există, aşa cum nu există nici eterna viaţă de apoi, ei vă inoculează frică şi speranţă dăunătoare pentru voi şi (inutile) pentru ei, vă fac să înduraţi chinurile adevărate ale infernului în viaţa aceasta, singura pe care puteţi conta.Îi cunosc pe oameni şi de aceea vă spun că Isus Cristos nu este un om. Oamenii superficiali văd o asemănare între Cristos şi întemeietorii de imperii, sau dumnezeii altor religii. Această asemănare nu există. Între creştinism şi celelalte religii este o distanţă infinită... Totul în Cristos mă surprinde. Spiritul său mă intimidează şi voinţa sa mă uimeşte. Între El şi oricine altcineva din această lume nu există nici un termen de comparaţie posibil. El este într-adevăr o fiinţă prin sine însuşi. Ideile sale, sentimentele sale, adevărul pe care El îl vesteşte, felul său de a convinge, nu pot fi explicate nici prin organizare omenească, nici prin natura lucrurilor... Eu caut în zadar în istorie pentru a găsi pe cineva asemănător cu Isus Cristos sau ceva comparabil cu Evanghelia. Nici Istoria, nici Omenirea, nici secolele, nici natura, nu-mi oferă ceva care să poată să-mi permită să-L explic.În ceea ce-i priveşte pe zei, n-am mijloace să ştiu nici că există, nici că nu există, căci multe sunt pricinile care împiedică cunoaşterea, atât obscuritatea problemei cât şi scurtimea vieţii omeneşti.În opinia mea, nu există nici un maximă care să fie mai susceptibilă de a fi aplicată în mod eronat şi care, prin urmare, mai are nevoie de elucidare, decât cea actuală, potrivit căreia interesul majorităţii este standardul politic de bine şi rău.Nu există constrângeri ale minţii omeneşti, nu există ziduri în jurul spiritului uman, cu excepţia celor pe care noi înşine le construim.Există bani şi există clasă. De cele mai multe ori, cele două sunt separate.