Nu este criticul cel care contează, ori cel care arată cum s-a împiedicat omul puternic, ori cum ar putea cel care face lucruri să fie mai eficient. Meritul este al celui care este în arenă; al celui care are faţa murdară de praf, sudoare şi sânge; al celui care se străduieşte neobosit; al celui care greşeşte şi ratează în mod repetat; care este entuziasmul, dăruirea pentru o cauză nobilă; al celui care, în cel mai bun caz, cunoaşte triumful unei mari realizări, iar în cel mai rău caz, dacă nu reuşeşte, va şti că a îndrăznit; locul lui nu este împreună cu acele suflete slabe care nu cunosc nici victoria şi nici înfrângerea.


nu-este-criticul-cel-care-contează-ori-cel-care-arată-cum-s-a-împiedicat-omul-puternic-ori-cum-ar-putea-cel-care-face-lucruri-să-fie-mai-eficient
theodore rooseveltnuestecriticulcelcareconteazăoriaratăcumîmpiedicatomulputernicarputeafacelucrurifiemaieficientmeritulalceluiînarenăarefaţamurdarădeprafsudoareşisângesestrăduieşteneobositgreşeşterateazămodrepetatentuziasmuldăruireapentrucauzănobilăcarebuncazcunoaştetriumfuluneimarirealizăriiarrăudacănureuşeştevaştiîndrăznitloculluiîmpreunăcuacelesufleteslabecunoscnicivictoriaînfrângereanu esteeste criticulcriticul celcel carecare conteazăori celcel carecare aratăarată cumîmpiedicat omulomul puternicori cumcum arar puteaputea celcel carecare faceface lucrurilucruri săsă fiefie maimai eficientmeritul esteeste alal celuicelui carecare esteeste înîn arenăal celuicelui carecare areare faţafaţa murdarămurdară dede prafsudoare şişi sângeal celuicelui carecare sese străduieştestrăduieşte neobosital celuicelui carecare greşeştegreşeşte şişi rateazăratează înîn modmod repetatcare esteeste entuziasmuldăruirea pentrupentru oo cauzăcauză nobilăal celuicelui careîn celcel maimai bunbun cazcunoaşte triumfultriumful uneiunei marimari realizăriiar înîn celcel maimai răurău cazdacă nunu reuşeşteva ştişti călocul luilui nunu esteeste împreunăîmpreună cucu aceleacele sufletesuflete slabeslabe carecare nunu cunosccunosc nicinici victoriavictoria şişi nicinici înfrângereanu este criticuleste criticul celcriticul cel carecel care conteazăori cel carecel care aratăcare arată cumîmpiedicat omul puternicori cum arcum ar puteaar putea celputea cel carecel care facecare face lucruriface lucruri sălucruri să fiesă fie maifie mai eficientmeritul este aleste al celuial celui carecelui care estecare este îneste în arenăal celui carecelui care arecare are faţaare faţa murdarăfaţa murdară demurdară de prafsudoare şi sângeal celui carecelui care secare se străduieştese străduieşte neobosital celui carecelui care greşeştecare greşeşte şigreşeşte şi rateazăşi ratează înratează în modîn mod repetatcare este entuziasmuldăruirea pentru opentru o cauzăo cauză nobilăal celui careîn cel maicel mai bunmai bun cazcunoaşte triumful uneitriumful unei mariunei mari realizăriiar în celîn cel maicel mai răumai rău cazdacă nu reuşeşteva şti căcă a îndrăznitlocul lui nului nu estenu este împreunăeste împreună cuîmpreună cu acelecu acele sufleteacele suflete slabesuflete slabe careslabe care nucare nu cunoscnu cunosc nicicunosc nici victorianici victoria şivictoria şi nicişi nici înfrângerea

Nu criticul contează, nu cel care îţi arată cum poate să se împiedice un bărbat puternic, sau care sunt locurile unde făptuitorul ar fi putut să lucreze mai bine. Meritul aparţine omului care coboară în arenă, a cărui faţă este plină de praf, de transpiraţie şi sânge, care se luptă cu curaj... care cunoaşte marile entuziasme, marile dăruiri, cel care se consumă pe sine pentru o cauză demnă, care cunoaşte cel mai bine biruinţa finală şi care, în cazul cel mai rău, dacă nu reuşeşte, cel puţin eşuează pentru că şi-a asumat riscuri mari. Astfel încât locul lui nu va fi niciodată alături de suflete reci şi sperioase care n-au cunoscut vreodată victoria sau înfrângerea.Waddington: Blândeţea îi aduce victoria celui care tace şi siguranţa celui care se apără. Puternic este cel care se cucereşte pe sine.Cel mai departe ajunge cel care nu cedează în faţa celui egal cu el, îşi păstrează demnitatea în faţa celui mai puternic decât el şi ştie să se înfrâneze în faţa celui fără apărare.Marea problemă a celui mai bun guvernământ se reduce la următoarele: care este natura guvernământului capabil să formeze poporul cel mai virtuos, cel mai luminat, cel mai înţelept, în sfârşit, cel mai bun?Iisus Hristos: Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie.Ieşi în întâmpinarea celui ce te evită, dăruieşte celui care nu-ţi cere, iubeşte-l pe cel care te respinge.