Nu ai nevoie să ştii exact ce se întâmplă sau unde duc toate. Ceea ce ai nevoie este să recunoşti posibilităţile şi provocările oferite de momentul prezent şi să le îmbrăţişezi cu curaj, credinţă şi speranţă.


nu-ai-nevoie-să-ştii-exact-se-întâmplă-sau-unde-duc-toate-ceea-ai-nevoie-este-să-recunoşti-posibilităţile-şi-provocările-oferite-de
thomas mertonnuainevoieştiiexactseîntâmplăsauundeductoateceeaesterecunoştiposibilităţileşiprovocărileoferitedemomentulprezentîmbrăţişezicucurajcredinţăsperanţănu aiai nevoienevoie săsă ştiiştii exactexact cece sese întâmplăîntâmplă sausau undeunde ducduc toateceea cece aiai nevoienevoie esteeste săsă recunoştirecunoşti posibilităţileposibilităţile şişi provocărileprovocările oferiteoferite dede momentulmomentul prezentprezent şile îmbrăţişeziîmbrăţişezi cucu curajcredinţă şişi speranţănu ai nevoieai nevoie sănevoie să ştiisă ştii exactştii exact ceexact ce sece se întâmplăse întâmplă sauîntâmplă sau undesau unde ducunde duc toateceea ce aice ai nevoieai nevoie estenevoie este săeste să recunoştisă recunoşti posibilităţilerecunoşti posibilităţile şiposibilităţile şi provocărileşi provocările oferiteprovocările oferite deoferite de momentulde momentul prezentmomentul prezent şiprezent şi săsă le îmbrăţişezile îmbrăţişezi cuîmbrăţişezi cu curajcredinţă şi speranţă

Nu este nevoie să ştii unde mergi. Nu este nevoie să ştii de ce mergi. Tot ceea ce e nevoie să ştii este faptul că mergi plin de veselie; dacă faci acest lucru, nu poţi greşi.Adevărul este că posezi tot ceea ce ai nevoie. Nu ţi s-a refuzat nimic din ceea ce ai nevoie. În acest sens, nu poţi Educaţia înseamnă să ştii unde să te duci pentru a găsi ceea ce ai nevoie să ştii; şi înseamnă să ştii cum să foloseşti informaţiile pe care le afli.Când va surprindeţi alunecând în aşteptare... ieşiţi repede din ea. Intraţi în momentul prezent. Fiţi, pur şi simplu, şi bucuraţi-vă de sentimentul vieţii. Când sunteţi prezent, nu este niciodată nevoie să aşteptaţi ceva.Viaţa ne loveşte cu obstacole ca să ne întărească şi să devenim mai puternici şi înţelepţi. Viaţa ne împlineşte vise pe care le-am dorit şi acum ne sunt date ca cadou atunci când le aşteptăm mai puţin. Viaţa este bună cu noi de fiecare dată, însă avem nevoie de înţelepciunea ca s-o înţelegem. Viaţa e o metaforă, urmăreşte s-o înţelegi în felul tău şi bucură-te de ea în momentul prezent. Viaţa nu înseamnă trecut sau viitor, ci viaţa se întâmplă aici şi acum. Viaţa este frumoasă.