Nu, acest truc nu va merge... Cum ai putea explica în vreun fel în termenii chimiei şi fizicii un fenomen biologic atât de important precum prima iubire?


nu-acest-truc-nu-va-merge-cum-ai-putea-explica-în-vreun-fel-în-termenii-chimiei-şi-fizicii-un-fenomen-biologic-atât-de-important-precum-prima
albert einsteinnuacesttrucnuvamergecumaiputeaexplicaînvreunfeltermeniichimieişifiziciiunfenomenbiologicatâtdeimportantprecumprimaiubireacest tructruc nunu vava mergemerge cumcum aiai puteaputea explicaexplica înîn vreunvreun felfel înîn termeniitermenii chimieichimiei şişi fiziciifizicii unun fenomenfenomen biologicbiologic atâtatât dede importantimportant precumprecum primaprima iubireacest truc nutruc nu vanu va mergeva merge cummerge cum aicum ai puteaai putea explicaputea explica înexplica în vreunîn vreun felvreun fel înfel în termeniiîn termenii chimieitermenii chimiei şichimiei şi fiziciişi fizicii unfizicii un fenomenun fenomen biologicfenomen biologic atâtbiologic atât deatât de importantde important precumimportant precum primaprecum prima iubire

La prima vedere, rezolvarea problemei nucleosintezei nu favoriza vreunul din cele două modele cosmologice rivale. În final, atât modelul big bang, cât şi cel al stării staţionare puteau explica sinteza elementelor grele, invocând acelaşi proces stelar. De fapt, însă, big bang-ul devenise mai puternic fiindcă, în privinţa procesului de creare a elementelor uşoare cum sunt hidrogenul şi heliul, doar modelul big bang putea explica satisfăcător abundenţele lor.Iubire,-am putea conspira cu EL, Noi doi, să schimbe Firea în vreun fel? Şi, descompusă, s-o ivim la loc Pe oful inimii, pe-al ei model!?Dumnezeu ar putea părea la fel de îndepărtat precum eternitatea, la fel de nedrept precum răul şi la fel de nepătruns precum infinitul. Dar El este totuşi Dumnezeu - bun, puternic şi înţelept.Vom fi iarăşi precum am fost,Ba chiar mai mult decât atât!Întreb şi eu, fără vreun rost:Dar în ce fel, unde şi cât?Savanţii care au studiat efectele lipsei de somn, au remarcat că insomnia prelungită a precedat anumite tulburări psihopatologice. Pentru a explica acest fenomen, este suficient să amintim că, în timpul somnului ne Într-un fel, fireşte, ştiam că întrebarea era fără temei: nimeni n-a văzut vreodată ceva atât de neobişnuit precum un şoarece liber, fără cursa în care apa urcă scoţând un sunet inconfundabil. Cum ţi l-aş putea descrie ţie, graţioasă zee, dat fiind că e un sunet pe care fiinţele de felul tău n-au cum să-l audă?